Citation link:
  • Одношаји измеджу Србије и Блгарске од XII-XV века : Историјска расправа /Написао проф. Рад. Агатонович.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев