Citation link:
 • Граматика на църковнославянския език : Със сборник от систематично наредени за граматичен разбор примери и образци и речник на по-малко познатите думи, които се срещат в тях. За употреба в богословските училища и за самообразование / Климент Наумов Карагюлев, И. Бакалов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
  • Предговор.
   • стр. 4
  • Увод.
  • Понятие зa церковнославянски език.
   • стр. 6
  • Част I. Звукословие.
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • Знакове.
   • стр. 14
   • стр. 15
  • Часть II. Видословие.
   • стр. 17
   • Склонение на съществителните имена.
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
   • Склонение на местоименията.
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
   • Склонение на прилагателните имена.
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
   • Стенепи за сравнение.
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
   • Числителни имена и склонението им.
    • стр. 51
    • стр. 52
   • Глагол (предварителни сведения).
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
   • Спрежение на глаголите.
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
   • Причастия.
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
   • Склонение на причастията.
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • Неизменяеми части.
    • стр. 91
    • стр. 92
  • Част III. Синтаксис.
   • I. Именителен падеж.
   • II. Винителен падеж.
    • стр. 96
   • III. Родитeлен падеж.
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
   • IV. Дателен падеж.
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
   • V. Творителен падеж.
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
  • Особености в съгласуването и управлнието на частите в изречението.
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
  • Особености в употрeбението на някои от частите на речьта.
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
  • Сборник.
  • 1. От систематично наредени нримери за граматичен разбор и образци за превод.
   • I. По склонението на съществителните имена.
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
   • II. По склонението на местоименията.
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
   • III. По склонението на прилагателните имена.
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
   • V. По спрежението на глаголите.
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
   • VI. По Склонението на причастията.
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
  • 2. Образци за превод.
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
  • Упътване в превода на пό-трудни текстове.
   • стр. 239
  • Речник.
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
   • стр. 254
   • стр. 255
   • стр. 256
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
  • Печатни погрешки.
   • стр. II.
   • стр. III.
  • Съдържание.