Citation link:
 • Екотоксикология :Малък практикум / Марияна Любенова, Румен Калчев.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Анотация
   • стр. [3]
   • стр. [4]
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 7
   • стр. 8
  • ЧАСТ I. ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
  • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТОКСИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА С АНТРОПОГЕНЕН И БИОТИЧЕН ПРОИЗХОД
   • Антропогенни замърсители - черни списъци
    • стр. 14
    • стр. 15
   • Растителни, животински и микотоксини
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
  • ДОБРА ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА (ДЛП)
   • Основни подходи за добра лабораторна практика
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
  • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕКОТОКСИКОЛОГИЯТА (М. Любенова, П. Първанова)
   • стр. 40
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
   • стр. 44
   • стр. 45
  • МЕТОДИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
   • Отчитани показатели
    • стр. 48
   • Определяне на връзката доза - реакция
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
   • Количествена връзка структура - активност (М. Любенова, Р. Калчев, П. Първанова)
    • стр. 54
    • Модели на биоконцентрирането
     • стр. 56
    • Определяне на биоконцентрационни фактори (BCF)
     • стр. 58
    • КВСА във водна токсична среда
     • стр. 60
   • Скали за смесена токсичност
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
   • Видове биотестове
    • Акутни тестове с животни
    • Експониращи системи
     • стр. 72
    • Екотоксикологични тестове за продължителна (хронична) токсичност
    • Тестове с продължителност пълен жизнен цикъл
    • Тестове по време на чувствителни към токсиканта жизнени етапи
    • Функционални тестове
    • Моно-видови тестове
    • Мулти-видови (многовидови) тестове
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
     • стр. 85
   • Оценка на предварителните ефекти (Predicted no effect concentration, PNEC)
    • стр. 87
    • Ефекти на вторично отравяне
     • стр. 89
   • Оценка на излагането на въздействие на токсикантите
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
   • Основни методични подходи за екосистемна диагностика
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
   • Примерна оценка на състоянието на тревна екосистема чрез фитоценологичен анализ
    • стр. 107
    • стр. 108
   • Примерна оценка на състоянието на горски екосистеми чрез фитоценологичен анализ
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
   • Процедури за екологична рискова оценка
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Болестотворно въздействие на някои токсини
   • стр. 127
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Използвани организми за екотоксикологично тестване
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
  • ЧАСТ II. БИОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ
  • МИКРОБИОЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ (М. Любенова, Р. Калчев, В. Милкова)
   • Тест за генна токсичност
   • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
   • Тест с биолуминисцентната бактерия Vibrio fischeri
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
   • Тест с почвеното дишане
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
   • Тест за подвижност с Euglena gracillis
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
   • Екотоксикологични биотестове с тест-организми в стадий на цисти и „спящи яйца”
  • ТЕСТОВЕ С РАСТЕНИЯ
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • Тест с Chlorella vulgaris - клетъчно делене
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
   • Растежен тест с Lemna minor L.
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
   • Тест за токсичност с Myriophyllum aquaticum Veil
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
   • Растежен тест с Lepidium sativum L. (М. Любенова, П. Първанова)
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
   • Тест на малките ядра с Tradescantia sp. (Trad-MCN-Test)
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
   • Тест за мутации с Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
   • Протокол от екотоксикологичен тест с Arabidopsis thaliana (L.) Неуn. (М. Любенова, С. Динева)
    • стр. 230
    • стр. 231
  • ТЕСТОВЕ С ЖИВОТНИ
   • Екотоксикологични тестове с хидробионти
   • Акутно токсично действие - тест с Daphnia magna (Straus, 1820)
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
   • Токсикологични тестове с риби
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
   • Тестове с чувствителни етапи от живота на хидробионтите (ELC, AEF, ЕА)
   • Кратковременно изпитване за токсичност при риби в стадии ембриони и ларви
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
   • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Упътване за изпълнение на теста за токсичност върху ембриони и ларви на рибата зебра (Brachydanio rerio)
    • стр. 275
    • стр. 276
   • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Условия за тестване, продължителност и критерии за преживяване за препоръчвани видове риба
   • ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Условия за тестване, продължителност, критерии за оцеляване при други добре документирани видове
   • ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Някои химични характеристики на приемливата вода за разреждане
   • Екотоксикологични тестове с аеро- и педобионти
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
   • Тестове с почвени безгръбначни
    • стр. 285
    • стр. 286
   • Тест с торния червей Eisenia fetida
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
   • Тестове с птици и бозайници
    • стр. 298
   • Многовидови тестове
  • Списък на използваните съкращения
   • стр. 301
   • стр. 302
  • Литература
   • стр. 304
   • стр. 305
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
  • Тестове за самоподготовка
   • стр. 302
   • стр. 303
   • стр. 304
   • стр. 305
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
  • Отговори
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
  • Задна корица