Citation link:
 • Съчинения : Т. 2. 2. Трудове по езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения / Марин Стоянов Дринов ; Под ред. на В. Н. Златарски.
  • Предна корица
  • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • [Въведение]
   • стр. VI
  • Съдържание
   • стр. VIII
  • Отдѣлъ II. Трудове по езикознание, литературна история, етнография и народни умотворения
  • 1. Писмо до Български-тѣ читалища
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
  • 2. За новобългарското азбуке
   • I. Нѣколко встѫпителни думи за книжовний ни езикъ
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
   • II. Кратъкъ исторически прѣгледъ на азбукето ни
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
   • III. Какво трѣбва да ни бѫде азбукето
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
  • 3. Азбукето на Българското Книжовно Дружество и г. Мушякь
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297
  • 4. Изговарянето на старословѣнското Ѫ и Ъ въ новобългарския езикъ
   • стр. 299
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303
   • стр. 304
  • 5. Български лѣтописенъ разказъ отъ края на XVII вѣкъ
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
   • стр. 317
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
  • 6. Нѣколко забравени списания на Софрония Врачанскаго
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
   • стр. 326
   • стр. 327
   • стр. 328
   • стр. 329
   • стр. 330
  • 7. Лѣтописни бѣлѣжки отъ Разградъ
  • 8. Новый церковно-славянскій памятникъ съ упоминаніемъ о славянскихъ первоучителяхъ
   • стр. 333
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354
   • стр. 355
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
  • 9. Прѣдисловие къмъ българския прѣводъ на пространното житие на св. Климента
   • стр. 364
   • стр. 365
  • 10. Нѣсколько словъ объ языкѣ, народныхъ пѣсняхъ и обычаяхъ дебрскихъ славянъ
   • Вступительнын замѣтки
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
   • А. Замѣтки по языку
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
   • Б. Замѣтки объ обычаяхъ и обрядныхъ пѣсняхъ
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
  • 11. Първата българска типография въ Солунъ и нѣкои отъ напечатанитѣ въ нея книги
   • стр. 426
   • стр. 427
   • стр. 428
   • стр. 429
   • стр. 430
   • стр. 431
   • стр. 432
   • стр. 433
   • стр. 434
   • стр. 435
   • стр. 436
   • стр. 437
   • стр. 438
   • стр. 439
   • стр. 440
   • стр. 441
   • стр. 442
   • стр. 443
   • стр. 444
   • стр. 445
   • стр. 446
   • стр. 447
   • стр. 448
   • стр. 449
   • стр. 450
  • 12. Изъ старо-българската книжнина
   • стр. 452
   • стр. 453
   • стр. 454
   • стр. 455
   • стр. 456
   • стр. 457
   • стр. 458
   • стр. 459
  • 13. Сказаніе о Святогорѣ и Земной Тягѣ въ южнославянской народной словесности
   • стр. 461
   • стр. 462
   • стр. 463
   • стр. 464
   • стр. 465
   • стр. 466
   • стр. 467
   • стр. 468
   • стр. 469
   • стр. 470
   • стр. 471
   • стр. 472
   • стр. 473
  • 14. Една забравена българска история
   • стр. 475
   • стр. 476
   • стр. 477
  • 15. Нѣколко белѣжки за хаджи Иоакима, даскала Крчовскаго
   • стр. 479
   • стр. 480
   • стр. 481
   • стр. 482
  • 16. Нѣколко бѣлѣжки за триезичната солунска книга
   • стр. 484
   • стр. 485
   • стр. 486
   • стр. 487
   • стр. 488
   • стр. 489
  • 17. Предисловіе ко 2-му изданію сочиненія А. А. Потебни „Мысль и языкъ“
   • стр. 491
  • 18. Яковъ Трайковъ отъ София и Кара-Трифунъ отъ Скопие (български книжари въ 16. вѣкъ)
   • стр. 493
   • стр. 494
   • стр. 495
   • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
  • 19. Мѣдно (бакърно) гумно, мѣденъ токъ въ словѣнскитѣ и гръчки умотворения
   • Прѣдисловие
    • I. Гръчки народни прѣдания за мѣдно гумно, или токъ
    • стр. 504
    • стр. 505
   • II. Словашки, руски и сръбски прѣдания
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
   • III. Български писмени и народни прѣдания
    • стр. 513
    • стр. 514
   • IV. Овче-поле въ нѣкои апокрифически видѣния (на пророка Исайя, пророка Даниила и пр.)
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
   • V. Овчеполски и прилѣпски разкази за бакърно гумно
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
   • VI. Притурки и поправки
   • А. Слово Самоилѣ пророка
    • стр. 526
   • Б. Нѣколко бѣлѣжки за рѣчьта оргия
   • В. За българскитѣ титли на Константина Дѣяновъ и на други нѣкои владѣтели въ сегашна Македония прѣзъ 14. вѣкъ
    • стр. 528
    • стр. 529
  • 20. Этнографичѳскія наблюдѳнія А. Ф. Музыченка надъ болгарскими колонистами Ѳеодосійскаго уѣзда
   • стр. 531
   • стр. 532
   • стр. 533
   • стр. 534
   • стр. 535
   • стр. 536
  • 21. Български народни пѣсни и приказки
   • I. Образци отъ говоритѣ
   • 1. Панагюрски
    • Стойна Ениньовка и Еничеринъ Склафъ
    • стр. 538
    • стр. 539
    • Стоянъ и три самодиви. (Записана въ Панагюрище)
    • стр. 541
    • Женидба на Сълнцето.(Записана въ Панагюрище)
    • стр. 543
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • Коледарска пѣсень за едно чудо, съ което свети Никола воздивилъ „‘си светии“, когато тѣ празднувале крщеньето на „млада Бога“. (Записана въ Панагюрище отъ баба Цончовица)
   • 2. Дебърски
    • Войникъ Огненъ и неговата жена. (По Дебърско изговарянье)
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
   • 3. Костурски
    • стр. 553
   • 4. Малко-Търновски
    • Змеица либи Стояна
    • стр. 555
    • Змей либи Стана
    • стр. 557
    • Кърджалийска
   • II. Богомилска приказка
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
   • III. Болгарская народная пѣсня объ освобожденіи
    • Нова народна пѣсень
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
  • Показалецъ на собственитѣ имена
   • стр. 570
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
   • стр. 580
   • стр. 581
   • стр. 582
   • стр. 583
   • стр. 584
   • стр. 585
  • Печатни грѣшки
  • Задна корица