Citation link:
  • Музиката и нейните представители : (Разговор върху музиката) /А. Рубинщайн ; Прев. от ориг. Ив. Камбуров.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев