Citation link:
  • Един български ръкопис от ХVII век в Пражкия музей