Citation link:
 • Политики за подготовка и развитие на библиотечно-информационни специалисти в България : (1989-2010) / Александър Димчев ; [Науч. ред. Татяна Янакиева].
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
  • Резюме
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Abstract
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Въведение
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • I. Подготовка на библиотечно- информационни специалисти в България. Постановка на проблема.
   • стр. 24
  • II. Предпоставки и фактори за промяна в политиката за подготовка на библиотечно-информационни специалисти
   • стр. 26
  • III. Образователно ниво и подготовка на българските библиотечно-информационни специалисти
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • IV. Тенденции и политики при подготовката на библиотечно-информационни специалисти в Република България
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
  • V. Хронология на институционализирането и развитието на висшето образование по БИН след 1989 г.
   • стр. 45
   • стр. 46
  • VI. Квалификация и други форми за подпомагане развитието на библиотечно-информационните специалисти
   • 1. Дейност на СБИР (ББИА) в областта на подготовката и развитието на библиотечно-информационни специалисти
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
   • 2. Дейност на други организации в областта на подготовката и развитието на библиотечно-информационни специалисти (обмяна на опит, организиране на професионални форуми и участие на библиотечни специалисти в професионални изяви в други страни)
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
  • VII. Законът за обществените библиотеки и изисквания за образователен ценз на персонала в библиотеките
   • 1. Изисквания за библиотечния състав в Народната библиотека „Св. се. Кирил и Методий“
   • 2. Изисквания за библиотечния състав в регионалните библиотеки
   • 3. Изисквания за библиотечния състав в общинските библиотеки
   • 4. Изисквания за библиотечния състав в читалищните библиотеки
    • стр. 105
    • стр. 106
  • Изводи
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
  • Приложения
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
  • Литература
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
  • Списък на съкращенията
   • стр. 152
  • Задна корица