Citation link:
 • Основа за блъгарска граматика / От Й. Груева ; Издали Х. Г. Данов и Й. Г. Трувчев.
  • Предна корица
   • форзац
  • Заглавна страница
  • Предговор
   • стр. II
  • Оглавление
   • стр. IV
  • Въведение
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
  • Част пръва. Произведение на речиты
   • Глава прьва. Имя съществително
    • стр. 6
    • стр. 7
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
   • Глава втора. Имя прилагателно
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
   • Глава третя. Имя числително
    • стр. 26
    • стр. 27
   • Глава четврьта. Местоимене
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
   • Глава пята. Член
   • Глава шеста. Глагол
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Причястие
    • стр. 76
    • стр. 77
   • Глава седма. Наречие
    • стр. 79
   • Глава осма. Предлог
   • Глава девята. Съюзи
   • Глава десята. Междуметия
  • Чяст втора. Словосъчетания
   • Глава пръва. Предложения и техните чясти
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
   • Глава втора. Съгласоване в речи
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
   • Глава третя. Управление
    • стр. 102
    • стр. 103
   • Глава четврьта. Сложни предложения и периоди
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
  • Чяст трета. Правописане
   • Глава прьва. Употребление началны буквы
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
   • Глава втора. Разделенге речиты на слогове
    • стр. 125
   • Глава третя. Съкращение на речиты.
   • Глава четврьта. Членоразделителны бележкы
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
  • Погрешки
   • стр. 135
  • Задна корица