Citation link:
 • Старобългарска граматика : С упражнения, образци из старобългaрските паметници и речник : За среднитe учебни заведения / Съставил Д-р Л. Милетич ; [Предг. Л. Милетич].
  • Заглавна страница
  • Предговор.
  • Съдържание.
   • стр. IV.
  • Въведение.
   • стр. 2
   • стр. 3
   • стр. 4
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
  • I. Звукословие (Фонетика).
   • стр. 9
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
   • стр. 23
   • стр. 24
   • стр. 25
   • стр. 26
   • стр. 27
   • стр. 28
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
   • стр. 32
   • стр. 33
   • стр. 34
  • II. Видословие (морфология).
  • Учение за склоненията.
   • А . Именно склонение.
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • 1. Упражнение.
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
   • 2. Упражнение.
   • Б. Местоименно склонение.
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
   • 3. Упражнение.
   • В. Сложно склонение.
    • стр. 62
    • стр. 63
   • 4. Упражнение.
   • Учение за спреженията.
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
   • 5. Упражнение.
   • 6. Упражнение.
    • стр. 73
   • 7. Упражнение.
    • стр. 75
    • стр. 76
   • 8. Упражнение.
    • стр. 78
   • 9. Упражнение.
    • стр. 80
   • 10. Упражнение.
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Неизменяеми части на речьта.
    • стр. 98
    • стр. 99
  • III. Синтактични особености.
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • А. Безпредложно употребление на падежите.
   • I. Именителен падеж.
    • стр. 107
    • стр. 108
   • II. Винителен падеж.
    • стр. 110
   • III. Родителен падеж.
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
   • IV. Дателен падеж.
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
   • V. Творителен падеж.
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
   • VI. Mестен падеж.
    • стр. 126
   • Б. Предложно употребление на падежите.
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
  • Образци от старобългарски език.
  • I. Образци с поправено правописание.
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
  • II. Образци из старобългарските паметници.
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
  • Речник.
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
  • Печатни погрешки.