Citation link:
 • Физиология на животните и човека : Лабораторни упражнения. / Милена Шкодрова и др.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • Предговор
  • 1. Лабораторни животни и работа с тях - Б. Илиева
   • 1.1. Видове лабораторни животни
   • 1.2. Подготовка на лабораторните животни за работа
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • 1.3. Биологичен материал. Солеви разтвори
   • 1.4. Хирургическа работа с лабораторни животни
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
   • 1.5. Евтаназия (унищожаване) на лабораторните животни
  • 2. Основни уреди и пособия, използвани при физиологичния експеримент - Б. Илиева
   • 2.1. Електрически генератори
   • 2.2. Електроди
    • стр. 27
    • стр. 28
   • 2.3. Усилватели на биоелектрични потенциали
    • стр. 30
   • 2.4. Преобразуватели на неелектрически процеси в електрически величини и други преобразуватели
    • стр. 32
    • стр. 33
   • 2.5. Регистриращи уреди
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • 2.6. Други уреди и приспособления
    • стр. 39
  • 3. Физиология на мускулите - М. Чичова
   • 3.1. Приготвяне на нервно-мускулен препарат
    • стр. 42
   • 3.2. Възбуждане в скелетния мускул. Видове дразнения
   • 3.3. Пряко и непряко дразнене на мускула
   • 3.4. Съкращение на мускула
    • стр. 46
   • 3.5. Видове мускулни съкращения
    • стр. 48
    • стр. 49
   • 3.6. Оптимум и песимум на честотата и силата на дразнене
   • 3.7. Граници на преминаване на мускулното съкращение от назъбен в гладък тетанус и от оптимум в песимум
   • 3.8. Зависимост на амплитудата на мускулното съкращение от силата и продължителността на дразнене
   • 3.9. Зависимост на праговия отговор от градиента на дразнене. Акомодометрия
    • стр. 54
    • стр. 55
   • 3.10. Работа на мускула
    • стр. 57
    • стр. 58
   • 3.11. Умора на мускула
    • стр. 60
    • стр. 61
   • 3.12. Енергетика на мускулното съкращение
    • стр. 63
    • стр. 64
   • 3.13. Физиология на гладките мускули
    • стр. 66
   • 3.14. Биоелектрични процеси в мускула
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
   • 3.15. Електромиография
    • стр. 73
  • 4. Физиология на нерва -М. Шкодрова
   • 4.1. Потенциал на действие на седалищния нерв на жаба
    • стр. 75
   • 4.2. Закон за физиологичната непрекъснатост на нервното влакно
   • 4.3. Закон за двустранното провеждане на възбуждането по нервното влакно
   • 4.4. Закон за изолираното провеждане на възбуждането по нервното влакно
   • 4.5. Измерване на скоростта на разпространение на нервния импулс
    • стр. 80
    • стр. 81
   • 4.6. Изменение на възбудимостта след възбуждане
    • стр. 83
    • стр. 84
   • 4.7. Парабиоза
    • стр. 86
   • 4.8. Хронаксиметрия
    • стр. 88
    • стр. 89
   • 4.9. Полярно действие на постоянния ток върху нерва
   • 4.10. Физиологичен електротон
   • 4.11. Закон за съкращението
   • 4.12. Нервно-мускулно предаване на възбуждането
    • стр. 94
    • стр. 95
  • 5. Физиология на централната нервна система - М. Чичова
   • 5.1. Анализ на рефлексна дъга
   • 5.2. Изследване на гръбначномозъчни рефлекси и техните рецептивни полета
    • стр. 99
   • 5.3. Определяне на рефлексно време при различна сила на дразнене
   • 5.4. Изследване на функциите на коренчетата на гръбначния мозък
    • стр. 101
    • стр. 102
   • 5.5. Ирадиация на възбуждането в централната нервна система
   • 5.6. Сумиране на възбуждането в нервните центрове
    • стр. 105
   • 5.7. Уморяемост на нервните центрове
   • 5.8. Влияние на стрихнин и етер върху централната нервна система
   • 5.9. Задържане в централната нервна система
    • стр. 108
   • 5.10. Чувствителност на централната нервна система към недостиг на кислород
   • 5.11. Изследване на някои клинично важни рефлекси
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
   • 5.12. Стереотаксичен метод
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
  • 6. Физиология на висшата нервна дейност - М. Чичова
   • 6.1. Изграждане на двигателен условен рефлекс у плъх
    • стр. 120
   • 6.2. Изграждане на кожно-галваничен двигателен условен рефлекс у човек
   • 6.3. Коректурен метод за изследване на висшата нервна дейност
    • стр. 123
    • стр. 124
  • 7. Физиология на сетивните системи -И. Саздова
   • 7.1. Зрителна сетивна система
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
   • 7.2. Слухова сетивна система
    • стр. 137
   • 7.3. Соматосензорна сетивна система
    • стр. 139
   • 7.4. Вкусова сетивна система
    • стр. 141
  • 8. Физиология на кръвта - М. Шкодрова
   • 8.1. Вземане на кръв за изследване
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
   • 8.2. Вискозитет на кръвта
   • 8.3. Относителна маса на кръвта
   • 8.4. Буферни свойства на кръвната плазма
   • 8.5. Химичен състав на кръвната плазма
   • 8.6. Наблюдаване на еритроцити от различни животни и човек
   • 8.7. Определяне на броя на кръвните клетки
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
   • 8.8. Хемолиза
   • 8.9. Осмотична устойчивост на еритроцитите
   • 8.10. Определяне на скоростта на утаяване на еритроцитите
    • стр. 161
   • 8.11. Определяне на концентрацията на хемоглобина в кръвта
    • стр. 163
    • стр. 164
   • 8.12. Спектрален анализ на хемоглобина и производните му
   • 8.13. Определяне на хематокритната стойност
    • стр. 167
    • стр. 168
   • 8.15. Време на кървене
   • 8.16. Време за съсирване на кръвта
   • 8.17. Защитна противосъсирваща система на кръвта
    • стр. 172
   • 8.18. Определяне на кръвните групи
    • стр. 174
   • 8.19. Определяне на резус-фактор
  • 9. Физиология на сърцето -И. Саздова
   • стр. 177
   • 9.1. Регистриране на съкращенията на сърце на жаба
    • стр. 179
    • стр. 180
   • 9.2. Автоматизъм на сърцето
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
   • 9.3. Възбудимост на сърдечния мускул. Регистриране на камерни екстрасистоли
    • стр. 186
   • 9.4. Биоелектрични процеси в сърцето. Електрокардиография
    • стр. 188
    • стр. 189
   • 9.5. Влияние на дразненето на смесения вагосимпатикусов нерв върху сърдечната дейност на жаба
    • стр. 191
   • 9.6. Влияние на дразненето на коремните органи върху дейността на сърце на жаба (рефлекс на Холц)
   • 9.7. Изолирано сърце на жаба по Щрауб. Влияние на адреналина, ацетилхолина, калиевите и калциевите йони върху дейността на сърцето
    • стр. 194
    • стр. 195
  • 10. Физиология на съдовата система-if. Саздова
   • 10.1. Регистриране на артериално кръвно налягане на плъх
    • стр. 197
   • 10.2. Измерване на артериално кръвно налягане на човек
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
   • 10.3. Изследване на артериалния пулс чрез палпация
   • 10.4. Наблюдаване на кръвния ток в езика и в плавателната ципа на заден крайник на жаба
   • 10.5. Перфузия на съдовата система на жаба
    • стр. 205
   • 10.6. Влияние на дразненето на съдосвиващите влакна в седалищния нерв върху съдовете на плавателната ципа на жаба
   • 10.7. Наблюдаване на кожните капиляри на човек
   • 10.8. Плетизмография
    • стр. 208
   • 10.9. Ортостатична проба
    • стр. 210
  • 11. Физиология на дишането -М. Мишонова
   • 11.1. Механизъм на белодробното дишане при гръбначните
   • 11.2. Пневмография
    • стр. 213
   • 11.3. Определяне на дихателните обеми и капацитети на белите дробове.Спирометрия и спирография
    • стр. 215
    • стр. 216
   • 11.4. Изчисляване на теоретичната жизнена вместимост на белите дробове
   • 11.5. Вентилация на белите дробове
    • стр. 218
    • стр. 219
   • 11.6. Дифузия на въглеродния диоксид в белите дробове
    • стр. 221
   • 11.7. Изследване на газовата обмяна на човек чрез спирометър Спиролит
    • стр. 223
   • 11.8. Определяне на химичния състав на въздуха
    • стр. 225
    • стр. 226
   • 11.9. Изключване на белодробното и кожното дишане на жаба
   • 11.10. Нарушаване на дишането на пльх при отравяне с кураре
    • стр. 228
   • 11.11. Оксихемометрия и оксихемография
   • 11.12. Определяне на кислородната консумация на водни животни
    • стр. 231
    • стр. 232
   • 11.13. Определяне на количеството отделен въглероден диоксид при дишане на плъх
   • 11.14. Определяне на кислородната консумация на малки животни
    • стр. 235
  • 12. Физиология на храносмилането - М. Мишонова
   • 12.1. Събиране на слюнка от човек
    • стр. 237
   • 12.2. Определяне на вискозитета на слюнката
   • 12.3. Зависимост на слюноотделянето от характера и силата на дразнителя
   • 12.4. Разграждане на въглехидрати от слюнката
    • стр. 241
   • 12.5. Движение на ресничките на хранопровода на жаба
   • 12.6. Нервно-хуморална регулация на двигателната активност на стомаха на жаба
    • стр. 243
   • 12.7. Регистриране на двигателната активност на препарат от тьнко черво на морско свинче
   • 12.8. Разграждане на белтъци в стомашния сок
    • стр. 246
   • 12.9. Роля на жлъчния сок при храносмилането
   • 12.10. Състав и свойства на секрета на задстомашната жлеза
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
  • 13. Физиология на отделянето - М. Чичова
   • 13.1. Значение на отделянето на урина за регулиране на осмотичното налягане в жаба
   • 13.2. Изследване на диурезата на плъх при водно обременяване
   • 13.3. Отделяне на урея от урина
  • 14. Физиология на жлезите с вътрешна секреция - М. Мишонова
   • стр. 255
   • 14.1. Екстирпация на хипофиза на жаба
   • 14.2. Влияние на питуитрина и адреналина върху окраската на жаба
   • 14.3. Влияние на инсулина върху съдържанието на глюкоза в кръвта
   • 14.4. Действие на антидиуретичния хормон върху диурезата на плъх
   • 14.5. Значение на хипофизата за сперматогенезата и сперматореята в жаба
   • 14.6. Проби за установяване на ранна бременност
    • стр. 260
    • стр. 261
  • 15. Обмяна на веществата и енергията. Терморегулация. Хранене- М. Шкодрова
   • 15.1. Методи за определяне на енергийния разход на организма
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
   • 15.2. Определяне на основната обмяна на човек
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
   • 15.3. Определяне на основната обмяна на човек по формулата на Рид
   • 15.4. Определяне на разхода на енергия на дребни животни с помощта на респирационна камера
    • стр. 273
   • 15.5. Изследване на изменението в обмяната на веществата при различни температурни условия у пойкилотермни и хомеотермни животни
   • 15.6. Понижаване на телесната температура при изпаряване на вода от повърхността на кожата
   • 15.7. Съставяне на хранителен рацион за човек
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
  • Приложение
   • стр. 283
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
   • стр. 287
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
   • стр. 291
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295
   • стр. 296
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
   • стр. 300
   • стр. 301
   • стр. 302
   • стр. 303
   • стр. 304
   • стр. 305
   • стр. 306
   • стр. 307
   • стр. 308
   • стр. 309
   • стр. 310
   • стр. 311
   • стр. 312
   • стр. 313
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
  • Литература
   • Издателско каре
  • Задна корица