Citation link:
 • Добрейшово четвероевангелие: Среднобългарски паметник от XIII в. / Стъкмил за издание Проф. Б. Цонев.
  • Предна корица
   • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • Уводни думи
  • Съдържание показалец.
   • VIII
   • IX
   • X
  • Забѣлѣзани грѣшки.
   • XII
  • А. Изелѣдване. Уводни думи.
   • I. Общ прѣглед на рѫкописната сбирка, в която се намира Добрѣйшово евангеле.
    • стр. 2
    • стр. 3
   • II. Външен изглед и състав на Добрѣйшово евангеле.
   • III. Писмо. Мастило. Писачи. Старина. Произход.
   • IV. Дѣ е писано и кой е писал Добрѣйшово евангеле.
    • стр. 7
   • V. Какво съдържа Добрѣйшово евангеле.
    • стр. 9
    • стр. 10
   • VI. Дѣ са липсалитѣ коли на Добрѣйшово евангеле.
    • стр. 12
    • стр. 13
   • VII. Палеографически особености на Добрѣйшово евангеле.
    • 1. Почерк.
     • стр. 15
    • 2. Шесть разни почерка в Добрѣйшово евангеле.
     • стр. 17
    • 3. Титли. Знакове. Лигатури.
     • стр. 19
    • 4. Инициали и орнаменги.
   • VIII. Правописни и фоветични особености на Добрѣйшово евангеле. Общи бѣлѣжки.
    • стр. 22
    • Употрѣба на ъ и ь.
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
    • 1. ъ и ь изчезват.
    • Примѣри за изпущане на ероветѣ.
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
    • Суфикс ьн с изпуснат ь.
    • Суфикс ьн с запазен ь.
    • Суфикс ъш с изпуснат ь.
    • Суфикс ъш с запазен ъ.
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
    • 2. ъ и ь вокализувани.
     • стр. 47
    • Вокализация на ъ и ь в коренни срички.
    • 3. ъ и ь задържани и изравнени помежду си.
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
    • Употрѣба на ѫ в ѧ в Добрѣйшово евангеле.
     • стр. 58
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
    • Употрѣба на ѣ в Добрѣйшово евангеле.
     • стр. 76
     • стр. 77
    • ы етимологично и междусловно.
    • Зѣв, йотация. Съкратени, прибавени, изпуснати гласни.
     • стр. 80
     • стр. 81
    • Консонантизъм. Затвърдѣли съгласни. Лабиално л.
     • стр. 83
     • стр. 84
   • IX. Морфологични особености.
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • X. Синтактични особености.
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
  • Б. Текст.
   • От Матея, глава X. 27-XII. 20 (Софийска часть)
    • стр. 96
    • стр. 97
   • От Матся, гл. XIII. 2—XIX. 9, XX. 8-ХХІІ. 10, XXII. 27-ХХІІІ. 19, ХХІV. 11—XXVIII. 20 (Бѣлградска часть)
    • XIII.
     • стр. 99
     • стр. 100
    • XIV.
     • стр. 102
    • XV.
    • XVI.
    • XVII.
     • стр. 106
    • XVIII.
    • XIX.
    • XX.
    • XXI.
     • стр. 111
    • XXII.
    • XXIII.
    • XXIV.
     • стр. 115
    • XXV.
     • стр. 117
    • XXVI.
     • стр. 119
    • XXVII.
     • стр. 121
     • стр. 122
    • XXVIII.
   • От Марка, гл. I. 1—VІІ. 4 (Бѣлградска часть)
    • стр. 125
    • II.
    • III.
     • стр. 128
    • IV.
     • стр. 130
    • V.
     • стр. 132
    • VI.
     • стр. 134
     • стр. 135
   • От Марка, гл. VII. 21—X. 11, XI. 10-XII. 45, XIII. 34-ХІV. 13, XV. 34—XVI. 20 (Софийска часть)
    • VIII.
    • IX.
     • стр. 139
     • стр. 140
    • X.
    • XI.
    • XII.
     • стр. 143
    • XIII. XIV.
    • XV.
    • XVI.
   • От Лука, гл. I. 1—V. 33, VIII. 34—XVI. 14, XVII. 1-ХХІV. 53
    • стр. 148
    • стр. 149
    • II.
     • стр. 151
    • III.
     • стр. 153
    • IV.
     • стр. 155
    • V.
    • VIII.
    • IX.
     • стр. 159
     • стр. 160
    • X.
     • стр. 162
    • XI.
     • стр. 164
     • стр. 165
    • XII.
     • стр. 167
     • стр. 168
    • XIII.
     • стр. 170
    • XIV.
    • XV.
     • стр. 173
    • XVI.
    • XVII.
    • XVIII.
     • стр. 177
    • XIX.
     • стр. 179
    • XX.
     • стр. 181
    • XXI.
     • стр. 183
    • XXII.
     • стр. 185
     • стр. 186
    • XXIII.
     • стр. 188
    • XXIV.
     • стр. 190
   • От Иоана, гл. I. 1—XXI. 25
    • стр. 192
    • II.
    • III.
    • IV.
     • стр. 196
    • V.
     • стр. 198
     • стр. 199
    • VI.
     • стр. 201
     • стр. 202
    • VII.
     • стр. 204
    • VIII.
     • стр. 206
     • стр. 207
    • IX.
    • X.
     • стр. 210
    • XI.
     • стр. 212
     • стр. 213
    • XII.
     • стр. 215
    • XIII.
     • стр. 217
    • XIV.
    • XV.
     • стр. 220
    • XVI.
    • XVII.
     • стр. 223
    • XVIII.
     • стр. 225
    • XIX.
     • стр. 227
    • XX.
     • стр. 229
    • XXI.
     • стр. 231
  • В. Положение на Добрѣйшово евангеле към Зографеко и Мариинско.
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • I. Сравнение на Дбрш. и Map. с Зогр.
    • A. Думи, еднакви в Дбрш. и Map, а различни в Зогр. 1. Чужди думи.
    • 2. Домашни думи.
     • стр. 239
     • стр. 240
    • 3. Едвакви думи различно образувани.
    • Б. Форми еднакви в Дбрш. и Map., а различни в Зогр. 1. Именни форми.
     • стр. 243
    • 2. Глаголни форми.
     • стр. 245
    • B. Фрази, еднакви в Дбрш. и Map., а различни в Зогр.
    • Г. Общность между Map. и Дбрш. по липсали или прибавени думи.
     • стр. 247
     • стр. 248
     • стр. 249
     • стр. 250
   • II. Сравневие ва Дбрш. и Зогр. ев. с Map.
    • A. Думи, еднакви в Дбрш. и Зогр., а различни в Map. 1. Чужди думи.
    • 2. Домашни думи.
     • стр. 252
    • Б. Форми, еднакви в Дбрш. и Зогр., а различни в Map. 1. Именни форми.
    • 2. Глаголни форми.
    • B. Изкази и фрази, еднакви в Зогр. и Дбрш., а различни в Map.
    • Г. Еднаквости между Зогр. и Дбрш. по липсали или прибавени думи и фрази.
   • III. Сравнение между тритѣ евангелета по отдѣлпо.
    • А. Лексикални разлики.
     • стр. 258
    • Б. Фразеологични разлики.
     • стр. 260
     • стр. 261
     • стр. 262
  • Заключение
   • стр. 264
  • Приложения.
   • I.
   • II.
   • III.
   • IV.
   • V.
   • VI.