Citation link:
  • Макбет : Трагедия в пет действия /Улиям Шекспир ; Под ред. на Б. Райнов ; Прев. от рус. ез. в проза, с прибавление на един ист.-крит. етюд и 93 обяснителни заб.
    • Издателска корица