Citation link:
 • Роля на подземната фитомаса в тодишната фиксация на CO2 от представителни горски екосистеми в България / Виолета Димитрова, Миглена Жиянски, Марияна Любенова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • РЕЗЮМЕ
   • стр. 4
  • ОТЗИВИ
  • СЪДЪРЖАНИЕ
   • стр. 8
  • 1. ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • 2. КОРЕНОВАТА СИСТЕМА - ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ ПРИ ТРАНСФЕРА НА ЕЛЕМЕНТИ В СИСТЕМАТА ПОЧВА-РАСТЕНИЕ
   • стр. 16
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • 3. ОБЕКТ
   • 3.1. Кратка характеристика на изследваните горски екосистеми
    • 3.1.1. Букови гори
     • стр. 24
     • стр. 25
    • 3.1.2. Церово-благунови дъбови гори
     • стр. 27
    • 3.1.3. Смърчови гори
     • стр. 29
    • 3.1.4. Бялборови гори
   • 3.2. Пробни площи
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
  • 4. МЕТОДИ
   • 4.1. Таксиране на дървесния етаж. Избор на моделни дървета
   • 4.2. Методи за установяване на физико-механичния и химичния състав на почвата
   • 4.3. Запаси на подземна биомаса
    • 4.3.1. Запаси на подземна биомаса на тревен етаж
    • 4.3.2. Запаси на подземна биомаса при подраст
    • 4.3.3. Запаси на подземна биомаса на дървесен етаж - груби корени
    • 4.3.4. Запаси на подземна биомаса на дървесен етаж - фини корени
     • стр. 40
     • стр. 41
   • 4.4. Запаси на въглерод в коренова биомаса
   • 4.5. Изследване на съдържание на хранителни елементи в груби корени и биологичното им поглъщане
   • 4.6. Статистическа обработка на данните
  • 5. УСТАНОВЕНИ ЗАПАСИ НА ФИТОМАСА В ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ
   • 5.1. Таксиране на дървесния етаж. Избор на моделни дървета
   • 5.2. Резултати за запасите на подземна биомаса на дървесен етаж - груби корени
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
   • 5.3. Резултати за запасите на подземна биомаса на дървесен етаж - фини корени
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
   • 5.4. Резултати за запасите на биомаса при подраста
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
   • 5.5. Резултати за запасите на биомаса в тревните етажи
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
  • 6. УСТАНОВЕНА АКУМУЛАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОД В ИЗСЛЕДВАНИТЕ ГОРСКИ ЕКОСИСТЕМИ
   • 6.1. Резултати за акумулацията на въглерод в грубите корени
   • 6.2. Резултати за акумулацията на въглерод във фините корени
    • стр. 68
   • 6.3. Резултати за акумулацията на въглерод в подраста
   • 6.4. Резултати за акумулацията на въглерод в тревен етаж
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
  • 7. ПОЧВА, СЪДЪРЖАНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И БИОЛОГИЧНО ПОГЛЪЩАНЕ
   • 7.1. Резултати за физико-механичния и химичния състав на почвата
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • 7.2. Резултати за съдържанието на хранителни елементи в корените
   • 7.3. Резултати за биологично поглъщане
    • стр. 83
  • 8. РОЛЯ НА ПОДЗЕМНАТА ФИТОМАСА В ГОДИШНАТА ФИКСАЦИЯ НА ВЪГЛЕРОД
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК НА ВИДОВЕТЕ, СРЕЩАЩИ СЕ НА ПРОБНИТЕ ПЛОЩИ
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
  • ПРИЛОЖЕНИЕ СНИМКИ
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
  • Задна корица