Citation link:
  • Жален спомен за лютите рани на България през година 1876 /Наредил Илия Р. Блъсков ; Издава същий задружно с Гена Цончев, котленец.
    • Заглавна страница