Citation link:
  • Медея : Трагедия в три действия /Ернесть Легуве, член на Француската академия ; Прев. от фр. Х. М. Басан, П. Хр. Генков ; [С предисл. от авт.].
    • Издателска корица с надпис
    • Заглавна страница