Citation link:
  • Комментар на общите наредби и условия, които се налагат на предприемачите по постройки на мостове и шосета : Условия от 16 ноември 1866 год.