Citation link:
 • Категории и битие / Веселин Дафов.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. [II]
   • стр. [III]
   • стр. [IV]
  • Първа част. Онтологизиране на иманото битие
  • Увод
   • стр. 2
   • стр. 3
  • Първа глава. Непосредственото имано (имане) и нямано (нямане). Това-то
   • стр. 5
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
  • Втора глава. Онтологизиране на непосредственото налично битие
   • 2.1. Посочващото. Посочването
    • стр. 11
   • 2.2. Ето-то. Ето-стта
    • стр. 13
   • 2.3. Наричането. Името
    • стр. 15
    • стр. 16
   • 2.4. Опитът от занятията по „Философия с деца“
    • 2.4.1. Въпрос от практиката: каква е най-ранната възраст на децата, с които може да се философства?
     • стр. 19
    • 2.4.2. Посочването - основание за първото философстване
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
    • 2.5. Валидност на посочването
     • стр. 27
     • стр. 28
  • Трета глава. Онтологизиране на категориално налично битие
   • 3.1. Показването и доказването
    • стр. 31
   • 3.2. Грижата за тъждествеността. Всеобщност на задържането
    • стр. 33
    • стр. 34
   • 3.3. Категор иалното битие
    • стр. 36
   • 3.4. Категориите. Обвиненото битие
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
  • Четвърта глава. Категориите
   • стр. 56
   • 4.1. Задържанията
   • 4.2. Категориите - средство versus органон
    • стр. 59
   • 4.3. Товастното задържане (задържането чрез oÜG^a) - про-имването на предметността. Битие, съществуване, наличност, субстанция
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
   • 4.4. Изпускането, пускането
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
   • 4.5. Къдетостното задържане - про-имването на тук-тамността изобщо (на всяко едно тук и всяко едно там). Пространството
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • 4.6. Когатостното задържане - про-имването на тогавостта изобщо (на всяко едно тогава). Времето
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
   • 4.7. Колкостното задържане - про-имването на толковостта изобщо (на всяко едно толкова и всяко едно друго толкова). Равенството
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
   • 4.8. Каквотостното задържане - про-имването на таковастта изобщо (на всяко едно такова и всяко едно онакова). Равенството. Задържането чрез каквото-то
    • стр. 85
    • стр. 86
   • 4.9. Задържането в другите категории
    • стр. 88
    • стр. 89
  • Пета глава. Валидност на категориалното (случай от история на философията: Боеций и „категориите“)
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
  • Шеста глава. Органон и сетива (сетивни органи)
   • стр. 111
   • стр. 112
  • Втора част. Философски камъчета. Приложения на философията
   • стр. 114
  • Първа глава. Категории и начала - Аналитика: Какво още държиш в наличост, когато държиш ето-тази товаст?
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
  • Втора глава. Категории и битие в математиката. Евклидовата геометрия и началата
   • стр. 128
   • стр. 129
   • 2.1. Началата на математиката (аритметика и геометрия)
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
   • 2.2. Началата на Евклид
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
  • Библиографска справка за изследвания и текстове обсъждащи въпроса за генезиса на категориите
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
  • Библиография по въпросите на oύơia в „Категории“ на Аристотел
   • стр. 160
  • Обща библиография
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
  • Задна корица