Citation link:
  • Отговор на критиката от Б. Цонев, напечатана в "Български преглед", г. II, кн. 12 върху преведения от мене Учебник по теория на словесността от К. Елницки