Citation link:
 • Вътрешните миграционни процеси в българските земи през османотурското владичества (XV до първите десетилетия на XIX в.) /Петър Коледаров.
  • Начална страница
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22