Citation link:
  • Материали по флората на Южна България (Тракия) / Ст. Георгиев.