Citation link:
  • Из историята на българския роман : Опит за литературно-исторични наблюдения върху развитието на романа през XIX век до освободителната война - 1877 г. /Ст. Минчев.
    • Начална страница с посвещение от автора