Citation link:
 • Фитоекология / Марияна Любенова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
   • стр. 9
   • стр. 10
  • ЕДИН НЕОБХОДИМ УЧЕБНИК
   • стр. 12
  • ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА СЪВРЕМЕННАТА ФИТОЕКОЛОГИЯ
   • стр. 14
   • стр. 15
  • ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ФИТОЕКОЛОГИЯТА
   • стр. 17
   • стр. 18
   • стр. 19
   • стр. 20
   • стр. 21
   • стр. 22
  • ЧАСТ I. АУТФИТОЕКОЛОГИЯ
   • (ВЛИЯНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ РАСТИТЕЛНИТЕ ИНДИВИДИ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА ЦЕНОПОПУЛАЦИИТЕ)
   • СРЕДА, ЕКОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ И РАСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
   • СВЕТЛИНЕН РЕЖИМ
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
   • ТОПЛИНЕН РЕЖИМ
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
   • РЕЖИМ НА ОВЛАЖНЕНИЕ
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
   • ЕДАФИЧНИ ФАКТОРИ
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
   • ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ВЪЗДУШНАТА СРЕДА
    • стр. 83
   • ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ОРОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ
    • стр. 85
    • стр. 86
   • БИОТИЧНИ ФАКТОРИ
   • ФОРМИ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ВЪВ ФИТОЦЕНОЗИТЕ
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
   • ЗООГЕННИ ФАКТОРИ В РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
   • КОМПЛЕКСНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ФАКТОРИ. ЖИЗНЕНИ ФОРМИ РАСТЕНИЯ
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
  • ЧАСТ II. ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИТОЦЕНОЛОГИЯТА
   • ЦЕНОПОПУЛАЦИЯ
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
   • СЕЗОННА ПЕРИОДИЧНОСТ В ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ЦЕНОПОПУЛАЦИИТЕ
    • стр. 127
   • ФИТОЦЕНОЗА, БИОЦЕНОЗА, БИОГЕОЦЕНОЗА
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
   • ФОРМИРАНЕ НА ФИТОЦЕНОЗИТЕ
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
   • ФЛОРИСТИЧЕН СЪСТАВ НА ФИТОЦЕНОЗИТЕ
    • стр. 139
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
   • ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНИ СТРАТЕГИИ ПРИ РАСТЕНИЯТА (ЕЦС) И ФИТО ЦЕНОТИПОВЕ
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
   • СТРУКТУРА НА ФИТОЦЕНОЗИТЕ - ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
   • ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ И ОРДИНАЦИЯ НА РАСТИТЕЛНАТА ПОКРИВКА. ВИДОВЕ КЛАСИФИКАЦИИ
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
   • ИЗМЕНЧИВОСТ НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
  • ЧАСТ III. ИЗБРАНИ МЕТОДИ ВЪВ ФИТОЦЕНОЛОГИЯТА
   • ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   • КОЛИЧЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ НА ВИДОВЕТЕ ВЪВ ФИТОЦЕНОЗАТА И МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕТО ИМ
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
   • АНАЛИЗ НА ФЛОРНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
   • ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АРЕАЛ МИНИМУМА ЗА ИЗЯВА НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА (ИЛИ НА ФЛОРИСТИЧНОТО БОГАТСТВО)
   • ФИТОЦЕНОЛОГИЧНИ ОПИСАНИЯ
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
   • МОДЕЛИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИТЕ СЪОБЩЕСТВА В ПРОСТРАНСТВОТО И ВРЕМЕТО
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
  • ЧАСТ IV. ФИТОРЕСУРСИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ
   • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРИРОДНИТЕ (ЕСТЕСТВЕНИТЕ) РЕСУРСИ
   • ГЪБИТЕ КАТО БИОРЕСУРСИ И ТЯХНОТО СЪСТОЯНИЕ
    • стр. 227
   • ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА КАТО БИОРЕСУРС
    • стр. 229
    • стр. 230
   • ВОДОРАСЛИТЕ КАТО ФИТОРЕСУРСИ
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
   • ЛИШЕИТЕ КАТО ФИТОРЕСУРСИ
    • стр. 242
    • стр. 243
   • ЛЕКАРСТВЕНИ, ВИТАМИНОЗНИ И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ (АРОМАТНИ) ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
   • МЕДОНОСНИ РАСТЕНИЯ
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
   • НЯКОИ ФУРАЖНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
    • стр. 258
    • стр. 259
   • НЯКОИ ДЕКОРАТИВНИ ВИДОВЕ РАСТЕНИЯ ВЪВ ФЛОРАТА НА БЪЛГАРИЯ
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
   • ТРЕВНИТЕ СЪОБЩЕСТВА КАТО ФИТОРЕСУРСИ
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
   • ГОРСКИТЕ СЪОБЩЕСТВА КАТО ФИТОРЕСУРСИ
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
   • ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
  • ЧАСТ V. ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕКА ВЪРХУ БИОСФЕРАТА, ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА
   • ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕКА ВЪРХУ БИОСФЕРАТА
    • стр. 324
    • стр. 325
   • ВЛИЯНИЕ НА ЧОВЕКА ВЪРХУ ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
  • ЧАСТ VI. ОПАЗВАНЕ НА ФЛОРАТА И РАСТИТЕЛНОСТТА
   • ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ КАТО НАУЧНО И ПРАКТИЧЕСКО НАПРАВЛЕНИЕ
    • стр. 354
   • МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И КОНВЕНЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРЕСУРСИТЕ
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
  • ЧАСТ VII. ПРАКТИЧЕСКИ КУРС ПО ФИТОЕКОЛОГИЯ
   • Тема 1, Построяване на климатограми и омбротермични диаграми за характеристика на хигротермичния режим на местообитанията
    • стр. 398
    • стр. 399
   • Тема 2. Адаптивни особености на растенията към светлинния режим на местообитанията
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
   • Тема 3. Адаптивни особености на растенията към топлинния режим на местообитанията
   • Тема 4. Адаптивни особености на растенията към режима на овлажнение в местообитанията
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
   • Тема 5. Адаптивни особености на растенията към влиянието на въздушната среда
   • Тема 6. Влияние на извлек от надземна и подземна биомаса на Marrubium vulgare L. (Apiaceae) — пчелинок, върху Ек и К на семена от Trilicum aestivum L. (Poaceae) — пшеница
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
   • Тема 7. Възрастова структура на ценопопулациите
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
   • Тема 8. Сезонна периодичност в жизнения цикъл на растенията — построяване и анализ на феноспектри
    • стр. 421
    • стр. 422
   • Тема 9. Фитоценологични изследвания на растителните съобщества
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
   • Тема 10. Анализ на структурата на фитоценозите
    • стр. 430
   • Тема 11. Изследване на антропогенното натоварване на фитоценозите и сукцесионните процеси в градски условия
    • стр. 432
    • стр. 433
   • Тема 12. Построяване и анализ на хистограми
    • стр. 435
    • стр. 436
   • Тема 13. Екотоксикологичен тест cLepidium sativum L. (Brassicaceae)
    • стр. 438
    • стр. 439
   • Тема 14. Оценка на степента на влияние на антропогенните фактори върху състоянието на дървесните етажи в горските фитоценози
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
   • Тема 15. Увреждане на фотосинтетичния апарат на растителните видове при антропогенно натоварване на околната среда и използването им за индикация на въздушно замърсяване
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • стр. 448
   • Тема 16. Използване на дендрохронологичния метод за мониторинг на замърсяването на околната среда
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
  • ЧАСТ VIII. ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА
   • Тест I. Климатограми и омбротермични диаграми
    • стр. 456
   • Тест 2. Екологично значение на светлинния режим за растителните системи
    • стр. 458
   • Тест 3. Екологично значение на топлинния режим за растителните системи
    • стр. 460
   • Тест 4. Екологично значение на режима на овлажнение за растителните системи
    • стр. 462
   • Тест 5. Екологично значение на въздушната среда за растителните системи
   • Тест 6. Екологично значение на почвените фактори за растителните системи
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
   • Тест 7. Фитоиндикация на почвените и подпочвените условия
   • Тест 8. Екологично значение на орографските фактори за растителните системи
    • стр. 470
   • Тест 9. Форми на взаимоотношения между растенията във фитоценозите
    • стр. 472
   • Тест 10. Жизнени форми растения
    • стр. 474
    • стр. 475
   • Тест 11. Различия в ценотичната значимост на видовете във фитоценозите
    • стр. 477
   • Тест 12. Структура на фитоценозите — ценоелементи
    • стр. 479
    • стр. 480
   • Тест 13. Класификация и ординация на растителните съобщества
    • стр. 482
    • стр. 483
   • Тест 14. Практическа фитоекология
    • стр. 485
    • стр. 486
  • Част IX. Отговори на тестовете за самоподготовка
   • Тест 1
    • стр. 488
    • стр. 489
   • Тест 2
    • стр. 491
   • Тест 3
    • стр. 493
    • стр. 494
   • Тест 4
    • стр. 496
   • Тест 5
   • Тест 6
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
   • Тест 7
   • Тест 8
    • стр. 504
    • стр. 505
   • Тест 9
    • стр. 507
    • стр. 508
   • Тест 10
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
   • Тест 11
    • стр. 514
    • стр. 515
   • Тест 12
    • стр. 517
    • стр. 518
   • Тест 13
    • стр. 520
   • Тест 14
    • стр. 522
    • стр. 523
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 525
   • стр. 526
   • стр. 527
   • стр. 528
   • стр. 529
   • стр. 530
   • стр. 531
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
   • Приложение 1. ЛИАНИ, ПАРАЗИТНИ, ПОЛУПАРАЗИТНИ, САПРОФИТНИ И НАСЕКОМОЯДНИ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА
    • стр. 536
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
    • стр. 542
    • стр. 543
   • Приложение 2. ЕДИФИКАТОРИ И ДОМИНАНТИ В БЪЛГАРСКАТА ФЛОРА ПО ВИСОЧИННИ ПОЯСИ
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
   • Приложение 3. РАСТИТЕЛНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ПО ВИСОЧИННИ ПОЯСИ
    • стр. 550
   • Приложение 4. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИБОРИ ЗА ОТЧИТАНЕ ОБИЛИЕТО НА ВИДОВЕТЕ
    • стр. 552
    • стр. 553
   • Приложение 5. ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ГОРСКИ ФИТОЦЕНОЗИ
    • стр. 555
    • стр. 556
    • стр. 557
    • стр. 558
   • Приложение 6. ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ТРЕВНИ ФИТОЦЕНОЗИ
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
   • Приложение 7
    • стр. 564
    • стр. 565
    • стр. 566
    • стр. 567
    • стр. 568
    • стр. 569
    • стр. 570
   • Приложение 8
    • стр. 572
    • стр. 573
  • Общи бележки за автора и учебника
  • ОТЗИВИ ЗА КНИГАТА
   • Journal of Balkan Ecology, vol.8, №1, 2005
   • Биология, екология и биотехнология, XIV, №1, 2005
  • Издателско каре
  • Задна корица