Citation link:
 • Дизайн на труда на социалния работник в държавната сфера на социалното подпомагане
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 4
  • УВОД
   • стр. 6
   • стр. 7
  • ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОУЧВАНИЯ ПРОБЛЕМ
   • 1. СЪЩНОСТ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И АНАЛИЗА (ДИЗАЙНА) НА ТРУДА
    • 1.1. Дизайнът на труда като дейност по управление на човешките ресурси
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
    • 1.2. Дефиниране на дизайна на труда
     • стр. 13
     • стр. 14
     • стр. 15
     • стр. 16
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
    • 1.3. Исторически обзор на управленските теории с фокус възникването и развитието на теорията за дизайн на труда
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
    • 1.4. Методи за дизайн на труда
    • 1.5. Значение на дизайна на труда и връзка с други управленски дейности
     • стр. 42
     • стр. 43
     • стр. 44
     • стр. 45
     • стр. 46
     • стр. 47
     • стр. 48
   • 2. ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ” (ДСП) КАТО ДЪРЖАВНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ
    • 2.1. Обзор на развитието на организациите за социална работа и на държавната сфера на социално подпомагане в България
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
    • 2.2. Статут, структура и функции на Дирекция „Социално подпомагане“
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
    • 2.3. Професията „социален работник” - професионален профил, длъжности по НКПД, характер на труда
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
    • 2.4. Характеристики на труда на социалния работник в ДСП
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
    • 2.5. Условия на труд (фактори на работната среда)
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
     • стр. 72
     • стр. 73
     • стр. 74
   • 3. ДИЗАЙН НА ТРУДА В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
    • 3.1. Политика и нормативна база по изследвания проблем
     • стр. 76
     • стр. 77
     • стр. 78
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
    • 3.2. Анализ на длъжностни характеристики на длъжността „социален работник” в ДСП
     • стр. 85
     • стр. 86
    • 3.3. Проблеми свързани с дизайна на труда в ДСП
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • стр. 92
     • стр. 93
     • стр. 94
     • стр. 95
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
     • стр. 99
     • стр. 100
     • стр. 101
     • стр. 102
     • стр. 103
     • стр. 104
     • стр. 105
     • стр. 106
     • стр. 107
  • ГЛАВА ВТОРА. АНАЛИЗ НА ТРУДА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
   • 1. ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
   • 2. РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗ НА ТРУДА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
    • 2.1. Степен на проявление на характеристиките на дизайна на труда в ДСП
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
     • стр. 138
     • стр. 139
     • стр. 140
     • стр. 141
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
    • 2.2. Текучество на персонала (условия влияещи на текучеството на персонала - възможности за кариерно развитие, заплащане на труда, имидж и престиж на професията)
    • 2.3. Удовлетвореност от труда
    • 2.4. Оценка на риска от нервно-психично натоварване в дейността на социалния работник в ДСП
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
     • стр. 152
     • стр. 153
     • стр. 154
     • стр. 155
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
    • 2.5. Времеемкост на задачите и норма на натовареност
     • стр. 160
     • стр. 161
     • стр. 162
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
    • 2.6. Положителни и отрицателни въздействия от работата с интегрирана информационна система (ИИС) и нова офис техника върху труда на социалния работник в ДСП
     • стр. 173
     • стр. 174
     • стр. 175
     • стр. 176
     • стр. 177
     • стр. 178
     • стр. 179
  • ГЛАВА ТРЕТА. МОДЕЛ ЗА ДИЗАЙН И РЕДИЗАЙН НА ТРУДА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
   • 1. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
   • 2. РЕДИЗАЙН НА ТРУДА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В ДИРЕКЦИИ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
   • 3. ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА МОДЕЛА ЗА ДИЗАЙН И РЕДИЗАЙН НА ТРУДА В ДСП
    • 3.1. Цел, методология, извадка и организация
     • стр. 186
     • стр. 187
     • стр. 188
    • 3.2. Резултати от експертната оценка
     • стр. 190
     • стр. 191
     • стр. 192
     • стр. 193
     • стр. 194
     • стр. 195
     • стр. 196
  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ
   • стр. 198
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
   • стр. 209
   • Приложение 1. Въпросник за дизайн на труда
    • стр. 211
   • Приложение 2. Бланка за определяне на условия на труд и работна среда по отдели в ДСП
   • Приложение 3. Бланка за установяване на текучество на персонала по отдели в ДСП
   • Приложение 4. Въпросник „Кариерно развитие, възнаграждение, имидж/престиж на професията в обществото“
   • Приложение 5. Карта за установяване на натовареността на социалния работник по отдели в ДСП
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
   • Приложение 6. Бланка с въпроси за интервю с началници на отдели (СЗ, ХУСУ и ЗД) и директори на ДСП
   • Приложение 7. Бланка с въпроси за интервю с главни социални работници и началници на отдели (СЗ, ХУСУ и ЗД) в ДСП
   • Приложение 8. Въпросник за експертна оценка на модел за дизайн и редизайн на труда на социалния работник в ДСП
    • стр. 226
    • стр. 227
   • Приложение 9. Таблици представящи модела за дизайн и редизайн на труда в ДСП
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
   • Приложение 10. Нови длъжностни характеристики за младши и старши социален работник
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • За автора
    • Издателско каре
  • Задна корица