Citation link:
 • Дендрохронология: Кратък курс: [Учебно помагало за студенти]/ Стефан Мирчев и др.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
  • Предговор
  • ОБЩА ЧАСТ
   • БИОИНДИКАЦИЯ И ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯ
    • стр. 2
    • стр. 3
  • ЕКОЛОГО-БИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ДЕНДРОХРОНОЛОГИЯТА
   • I. ЦЕНОПОПУЛАЦИЯ. ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
    • стр. 5
    • стр. 6
    • стр. 7
   • II. ВЛИЯНИЕ НА ЕКОЛОГО-фИЗИОЛОГИЧНИТЕ РЕЖИМИ И ЕНТОПИЧНИТЕ УСЛОВИЯ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА. ЕКОЛОГИЧНИ ГРУПИ ИЖИЗНЕНИ ФОРМИ РАСТЕНИЯ
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • III. АНАТОМИЯ НА СТЪБЛАТА НА ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
   • IV. НАРАСТВАНЕ НА СТЪБЛАТА НА ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ
    • стр. 56
   • V. ПЕРИОДИЧНОСТ В НАРАСТВАНЕТО НА СТЪБЛАТА НА ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
   • VI. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ШИРИНАТА НА ГОДИШНИТЕ ПРЪСТЕНИ
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
   • VII. ЗНАЧЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ СЪОБЩЕСТВА
   • VIII. ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ
    • стр. 70
    • стр. 71
  • ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧЕН МЕТОД
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНИЯ МЕТОД
   • стр. 78
  • СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
  • ПРОБОВЗЕМАНЕ ПРИ ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
  • ИЗМЕРВАНЕ НА ДЪРВЕСНИТЕ ОБРАЗЦИ
   • стр. 85
  • СТАТИСТИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ДЕНДРОХРОНОЛОГИЧНИ РЕДОВЕ (СЕРИИ)
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
  • ДЕНДРОЕКОЛОГИЯ
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • ДЕНДРОАРХЕОЛОГИЯ
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
  • ДЕНДРОКЛИМАТОЛОГИЯ
   • стр. 112
   • стр. 113
   • стр. 114
   • стр. 115
   • стр. 116
  • ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
  • ИНДЕКС НА ТЕРМИНИТЕ
   • стр. 130
   • стр. 131
  • ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
   • А; Б
   • В
   • Г
   • Д
    • стр. 137
   • Е
    • стр. 139
   • Ж
   • З; И
   • К
    • стр. 143
    • стр. 144
   • Л; М
    • стр. 146
   • Н; О
   • П
    • стр. 149
   • Р
    • стр. 151
   • С
    • стр. 153
   • Т
   • У
   • Ф
    • стр. 157
   • Х
    • стр. 159
    • стр. 160
   • Ц; Ч; Ш; Ю; Я
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
   • Приложения I
   • Приложения II
    • стр. 167
    • стр. 168
   • Приложения III
    • стр. 170
    • стр. 171
   • Приложения IV
   • Приложения V
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
   • Приложения VI
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
  • Задна корица