Citation link:
  • Горно-Джумайски говор : По програмата на Б. Цонев / Хр. П. Стоилов.