Citation link:
 • Функционална биоценология. / Марияна Любенова.
  • Предна корица
   • Карта [1]
   • Карта [2]
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница [1]
   • Гръб заглавна страница
   • Заглавна страница [2]
   • стр. 4
  • ПРЕДГОВОР
   • стр. 6
   • стр. 7
  • СЪДЪРЖАНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • Екосистемите като функционални единици на биосферата.
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
   • Предмет и задачи на функционалната биоценология.
    • стр. 23
  • БИОЦЕНОЗИ И БИОЛОГИЧЕН КРЪГОВРАТ
   • Геохимична характеристика на средата. Кларк и миграция на химичните елементи.
    • стр. 25
    • стр. 26
   • Биогенна миграция (биологичен кръговрат)
    • стр. 28
    • Интензивност на биологичното поглъщане
     • стр. 30
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
     • стр. 35
    • Особености в химичния състав на биомасата
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
    • Емкост на биологичния кръговрат
    • Основни типове химизъм на биологичния кръговрат в природните съобщества
     • стр. 43
    • Основни типове интензивност на биологичния кръговрат в природните съобщества
     • стр. 45
     • стр. 46
    • Продукцията като геохимичен показател за функционалните особености на биоценозите
    • Първична продукция
     • стр. 49
     • стр. 50
     • стр. 51
     • стр. 52
     • стр. 53
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
     • стр. 57
     • стр. 58
     • стр. 59
    • Вторична продукция (асимилация)
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
    • Разпределение на продукцията в различните групи екосистеми като косвен показател за функционирането на биоценозите
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
     • стр. 71
    • Деструктивните процеси като функционална характеристика на биоценозите
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
    • Биомасата като геохимичен показател за функционалните особености на биоценозите
    • Структура на биомасата
     • стр. 79
     • стр. 80
     • стр. 81
     • стр. 82
     • стр. 83
     • стр. 84
    • Биологична активност на биомасата
     • стр. 86
     • стр. 87
     • стр. 88
     • стр. 89
  • ТРОФИЧНАТА СТРУКТУРА НА БИОЦЕНОЗИТЕ - ОТРАЖЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
   • Трофични вериги, трофични мрежи и трофични нива
    • стр. 91
   • Трофични (хранителни, екологични) пирамиди
    • стр. 93
    • стр. 94
   • Биоценотични механизми за поддържане на трофичната структура
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
  • БИОЦЕНОЗИ И ПОТОК НА ЕНЕРГИЯТА В ЕКОСИСТЕМИТЕ
   • Енергийна характеристика на средата
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
   • Класификация на природните биоценози според получаваната енергия
    • стр. 107
    • стр. 108
   • Универсален модел на преминаващата през биосистемите енергия и екологична ефективност
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
   • Особености на водната среда за функционирането на биоценозите
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
  • САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
   • стр. 138
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
  • БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • Влияещи върху биоразнообразието фактори
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
   • Екосистемни функции на биоразнообразието
   • Коефициенти за определяне на видовото разнообразие
    • стр. 173
    • стр. 174
   • Генетично разнообразие
   • Функционални групи
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
   • Ключови видове
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
   • Стабилност на екосистемите
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
   • Сукцесионни процеси и биоразнообразие на съобществата
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
   • Роля и значение на биоразнообразието при функциониран на агро-екосистемите
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
  • БИОЦЕНОЗИ И БИОСФЕРА
   • Биосферата като мегаекологична система
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
   • Биосферен кръговрат на веществата
    • стр. 255
    • стр. 256
   • Кръговрат на водата
   • Кръговрат на въглерода
    • стр. 259
    • стр. 260
   • Кръговрат на кислорода
   • Кръговрат на азота
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
   • Кръговрат на фосфора
   • Кръговрат на сярата
    • стр. 268
    • стр. 269
  • АНТРОПОГЕННИ ФАКТОРИ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БИОЦЕНОЗИТЕ
   • Същност на екологичните проблеми
    • стр. 271
    • стр. 272
   • Биологичен кръговрат в антропосферата
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
   • Енергетика на антропосферата
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
   • Управление на екологичната устойчивост на макробиосистемите в антропосферата
   • Екологична и антропогенна емкост (капацитет) на средата
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
   • Усвоена емкост на средата и екологично отпечатване
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
   • Устойчива консумация
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
   • Основни подходи за екосистемна диагностика
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
   • Управление на екосистемите
   • Екологично управление
   • Адаптивно управление
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
   • Концепцията за устойчиво развитие като опит за регулиране на антропогенното влияние върху биосферата.
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
  • Тестове за самоподготовка
   • стр. 330
   • стр. 331
   • стр. 332
   • стр. 333
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
   • стр. 337
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341
   • стр. 342
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
   • стр. 347
   • стр. 348
   • стр. 349
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
   • стр. 354
  • Литература
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
   • стр. 359
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
   • стр. 363
   • стр. 364
   • стр. 365
   • стр. 366
   • стр. 367
   • стр. 368
   • стр. 370
  • Задна корица