Citation link:
 • Ръководство по функционална биоценология. / Марияна Любенова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • стр. [2]
   • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
  • ИЗБРАНИ МЕТОДИ ВЪВ ФУНКЦИОНАЛНАТА БИОЦЕНОЛОГИЯ
   • Методи за изследване на продукцията
    • Измерване на първичната продукция
    • Газови методи (М. Любенова, Р. Калчев)
     • стр. 9
     • стр. 10
     • стр. 11
     • стр. 12
     • стр. 13
    • Хлорофилен метод
    • Радиовъглероден метод
     • стр. 15
     • стр. 16
    • Тегловни методи
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
     • стр. 26
     • стр. 27
     • стр. 28
     • стр. 29
   • Измерване на вторичната продукция
    • Изчисляване на вторичната продукция на зоопланктона и зообентоса (Р. Калчев, М. Любенова)
     • стр. 31
     • стр. 32
     • стр. 33
     • стр. 34
    • Изчисляване на вторичната продукция при сухоземни консументи (М. Любенова, М. Белчева)
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
     • стр. 39
     • стр. 40
     • стр. 41
     • стр. 42
     • стр. 43
   • Методи за изследване на биологичния кръговрат
    • стр. 45
    • Методи за изследване на химизма на биологичния кръговрат
    • Атомноабсорбционен анализ
     • стр. 48
     • стр. 49
    • Методи за приблизително определяне интензивността на биологичния кръговрат
     • стр. 51
     • стр. 52
    • Системен подход за изследване на интензивността и степента на отвореност на биологичния кръговрат
     • стр. 54
     • стр. 55
     • стр. 56
   • Методи за изследване потока на енергията
    • Системен подход
    • Бомбова калориметрия
     • стр. 59
     • стр. 60
     • стр. 61
     • стр. 62
     • стр. 63
     • стр. 64
     • стр. 65
     • стр. 66
     • стр. 67
     • стр. 68
     • стр. 69
     • стр. 70
  • МАЛЪК ПРАКТИКУМ
   • Тема 1. Изчисляване на надземна биомаса и чиста първична продукция на тревна фитоценоза
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Тема 2. Изчисляване на подземна биомаса и чиста първична продукция на тревна фитоценоза
   • Тема З. Изчисляване на биомасата на горска фитоценоза
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
   • Тема 4. Изчисляване на чистата първична продукция в горска фитоценоза
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Тема 5. Сравнителен анализ на функционирането на две дъбови екосистеми при използването на дендрологични методи
    • стр. 87
    • стр. 88
   • Тема 6. Анализ на влиянието на климатичните фактори върху чистата първична продукция на горска фитоценоза
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
   • Тема 7. Изчисляване на нетната асимилация на Quercus frainetto Ten. в церово-благунова фитоценоза от Източни Родопи
   • Тема 8. Изчисляване на първичната продукция на планктона
    • стр. 99
   • Тема 9. Изчисляване на вторичната продукция на зоопланктона и зообентоса във водна екосистема
    • стр. 101
   • Тема 10. Измерване на дишането и метаболизма при дребни гризачи
    • стр. 103
   • Тема 11. Измерване на почвеното дишане в изкуствена широколистна горска екосистема
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • Тема 12. Анализ на динамиката на продуктивно - деструктивните процеси в тревно съобщество
   • Тема 13. Изчисляване на ОСТОВ и приблизително определяне на интензивността на кръговрата в екосистемите
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
   • Тема 14. Изчисляване на коефициента на биологично поглъщане на някои макро - и микроелементи във фитоценози на Castanea sativa Mill. от Беласица
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
   • Тема 15. Изчисляване на акропеталния коефициент на различни фракции фитомаса за макро- и микроелементи във фитоценозите на Castanea sativa Mill. от Беласица
    • стр. 119
    • стр. 120
   • Тема 16. Измерване калоричността на биомасата
    • стр. 122
   • Тема 17. Изчисляване на коефициента на полезно действие (КПД) на фитоценозите
    • стр. 124
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
  • Концептуален балансов модел на дъбова екосистема от лесотундрата (легенда)
  • Концептуален балансов модел на дъбова екосистема от лесотундрата (модел)
  • Задна корица