Citation link:
 • Пълно събрание на съчиненията : Т. 3. / Христо Ботев Петков ; Под ред. на Михаил Димитров.
  • Заглавна страница
  • Заглавна страница
  • Предговор
   • стр. 4
   • стр. 5
  • ДУМА (1871)
  • Намѣсто програма
   • стр. 8
   • стр. 9
  • Народътъ вчера, днесъ и утре
   • стр. 11
   • стр. 12
   • стр. 13
   • стр. 14
  • Смѣшен плач
   • стр. 16
  • Петрушан
   • стр. 18
  • Злото
   • стр. 20
   • стр. 21
  • Решен ли е черковният въпрос
   • стр. 23
   • стр. 24
  • „Югославия“
   • стр. 26
   • стр. 27
  • СВОБОДА и НЕЗАВИСИМОСТ(1872-1874)
  • Букурещ, 22 март (Финансовото затруднение на Турция и христианскитѣ поданици на султана)
   • стр. 29
   • стр. 30
   • стр. 31
  • Букурещ, 29 март (Уредбата на българскитѣ училища)
   • стр. 33
   • стр. 34
   • стр. 35
  • Букурещ, 5 април (По-напред политическа свобода и съюз с балканскитѣ народи, а после просвѣщение)
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
  • Букурещ, 17 май (Пак за управата на нашитѣ училища)
   • стр. 41
   • стр. 42
   • стр. 43
  • Букурещ, 24 май (Ииндустрията в Турция)
   • стр. 45
   • стр. 46
   • стр. 47
   • стр. 48
  • Букурещ, 31 май (Свободата на печата)
   • стр. 50
   • стр. 51
   • стр. 52
   • стр. 53
  • Букурещ, 19 юлий (Какво трѣбва да направят балканскитѣ народи)
   • стр. 55
   • стр. 56
   • стр. 57
  • Букурещ, 23 август (Бедственото положение на населението в Турция)
   • стр. 59
   • стр. 60
   • стр. 61
   • стр. 62
  • Букурещ, 29 август (Настъпил е най-благоприятният момент за въстание на балк. народи)
   • стр. 64
   • стр. 65
   • стр. 66
   • стр. 67
  • Букурещ, 20 септемврий (Нищо не се работи, за да се доближат балканскитѣ народи до своето освобождение — не просвѣта, а революция е необходима)
   • стр. 69
   • стр. 70
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
  • ДОПИСКИ
  • Търново, 22 май (Кому да се оплачеш и кому да разкажешъ своитѣ нужди?)
  • Цариград, 18 август (С нас се подиграват)
  • Русчук, 22 август (Русчук се готви да посрещне отца Григория)
   • стр. 77
  • Русчук, 12 септемврий (Чорбаджии и турци в Търново)
   • стр. 79
  • Русчук, 12 октомврий (Падането на Митхад паша)
  • Русчук, 24 октомврий (Равноправието и правосъдието в Турция са вдовици)
  • Русчук, 4 ноемврий (Каймакамитѣ са ортаци с хайдушките шайки)
   • стр. 83
  • Русчук, 19 март (Трѣбвало би голѣм труд и голѣмо хладнокръвие, за да се опишат юридическитѣ злодейства и разбойническитѣ реформи в Турция)
  • Пловдив, 14 март (Доносничеството на гърцитѣ)
   • стр. 86
   • стр. 87
  • Пловдив 18 маръ (За нашия нароъ са настанали тежки времена)
  • Русчук, 10 април (Гръцкитѣ Мефистофели водят г-на Фауста по гробищата)
   • стр. 89
  • София 16 май (Смъртта е деветдесет и девет пъти по-сладка от днешния безчестен живот)
  • Одеса, 20 юний (Южно-славянския пансион в Николаев)
  • Пловдив, 12 юлий (Арестуването и показанията на Атанас Узунов)
   • стр. 93
   • стр. 94
  • Царнград, 27 юлий (Гръко-турското приятелство)
   • стр. 96
   • стр. 97
  • София, 26 юлий (Пирдопски чорбаджии се заканват да убият Л. Каравелова и сподвижницитѣ му)
   • стр. 99
  • Виена, 16 август (Босански депутати се оплакват на дипломатитѣ в Виена...)
  • Русчук, 26 август (Кому да говорим и какво да говорим, когато никой не ни чуе?)
   • стр. 102
   • стр. 103
  • Русчук, 10 септемврий (Който желае да бъде юрист, той трѣбва да се поучи у Рахмана-паша)
  • Русчук, 23 октомврий („Независимост“ е единственото честно знаме...)
   • стр. 106
   • стр. 107
  • Русчук, 1 ноемврий (Народът нѣма писатели, които да му разкрият страдалческия му живот)
   • стр. 109
  • Русчук, 11 ноемврий (Русчушката карантина срѣдство за обир на народа)
   • стр. 111
  • Варна, 26 ноемврий (Защо и за кого пиша?)
  • Русчук, 2 декемврий (Турското училище „Ислямъ-хане“ в Русчук)
   • стр. 114
  • Русчук, 11 декемрий (Пак злоупотребления, пак варварства!)
  • Русчук, 14 декемврий (Шпионството в Турция)
  • Русчук, 28 декемврий (Читалищата в Турско)
   • стр. 118
  • Русчук, 1 януарий (Много пъти у народитѣ злото се обръща на добро, а доброто на зло)
   • стр. 120
   • стр. 121
  • Русчук, 10 януарий (Европейскитѣ консули в Русчук вършат сжщитѣ злоупотрѣбления над населението, каквито вършат и самитѣ турци)
   • стр. 123
  • Цариград, 12 януарий (Турското правителство иска да си вземе фермана обратно)
  • Цариград, 13 януарий (Пак около въпроса за помирение с патриаршията)
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
  • Русчук, 19 януарий (Абдул Рахман дава бал)
   • стр. 130
   • стр. 131
  • Русчук, 9 февруарий (Ако искаш да живѣеш в Турция, трѣбва да бъдешъ вол)
   • стр. 133
  • Русчук, 16 февруарий (Европейската преса е подкупена от турското правителство)
   • стр. 135
   • стр. 136
  • Русчук, 23 февруарий ( Преобразованията в Турция)
  • Русчук, 1 март (В картинитѣ на пъкъла аз виждам българския народ)
   • стр. 138
  • Русчук, 10 март (Портретът на Абдул Рахмана)
   • стр. 140
  • Ловеч, 10 март (Поп Кръстю от Ловеч официален шпионин)
   • стр. 142
  • Никопол, 1 април (Турскитѣ реформи и действителното положение)
   • стр. 144
  • Русчук, 8 април (Ето какви сме си ние)
   • стр. 146
  • Русчук, 20 април (Друмев иска да изхвърли естественитѣ науки из училищата)
  • Русчук, 30 април (Пет събития в Дунавския вилает)
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
  • Русчук, 4 май (Като нѣмаме добри представители на народа, да провъзгласим за такива и последнитѣ шарлатани)
   • стр. 152
  • Русчук, 2 май (Хрѣнъ! Хрѣнъ!)
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
  • Русчук, 27 май (Цѣл легион шарлатани водят народа от врата на врата)
   • стр. 158
   • стр. 159
  • Русчук, 2 юний (Аз обичам своя народ)
   • стр. 161
   • стр. 162
  • Пловдив, 18 май (Тежко и горко на ония личности, които дръзнат да турят ръката си в устата на лъва)
   • стр. 164
  • Русчук, 12 юний (Тежко е да седиш до главата на болния)
   • стр. 166
  • Русчук, 18 юний (За турското съдилище в Русчук и за финансовото разстройство на Турция)
   • стр. 168
   • стр. 169
  • Русчук, 25 юний (Защо да нарушавам спокойствието на ония, които са родени само да мълчат?)
   • стр. 171
   • стр. 172
  • Русчук, 7 юлий (Омръзнало ми е да разказвам...)
  • Търново, 30 юний (Какво е очаквал народът от решението на черковния въпрос)
   • стр. 174
   • стр. 175
  • Русчук, 18 юлий (Революцията ще да се появи изъ Цариград)
   • стр. 177
   • стр. 178
  • Българско-Сливово, 25 юлий (Всѣки гледа да живѣе с различни неправди)
  • Плѣвен, 3 август (Кому да казваш и кой да те разбере?)
  • Русчук, 12 август (Турция се готви за война)
  • Болград, 10 август (Тежкото положение на българитѣ в Болград)
  • Пловдив, 13 август (Българският народ е захванал да се занимава с обществени работи)
   • стр. 184
  • Русчук, 29 август (Арестувани и заточени българи)
   • стр. 186
  • София, 20 август (Решението на източния въпрос ще да реши и много други социални, международни и икономически въпроси)
   • стр. 188
   • стр. 189
  • Русчук, 10 септемврий (Шпионството е станало у нас честно и почтено занятие)
   • стр. 191
  • Цариград, 22 септемврий (В слѣпото царство царува онзи, който има едно око)
   • стр. 193
  • Русчук, 26 септемврий (Прогрес се е появил и в нашитѣ мъки и страдания)
  • Плѣвен, 15 септемврий (Защо да дразня нервитѣ на ония, които отдавна са заспали?)
  • Цариград, 2 октомврий (Значение на журналистиката)
   • стр. 197
   • стр. 198
  • ЗНАМЕ
  • Букурещ, 7 декемврий 1874 (Задачата на в. „Знаме“)
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
  • Букурещ, 14 декемврий 1874 (Източният въпрос лежи на плещитѣ на българския народ)
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
  • Букурещ, 21 декемврий 1874 (Пролѣтата за свобода кръв ще да измие племеннитѣ вражди)
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
  • Букурещ, 4 януарий 1875 (Дружеството за разпространение полезни знания“)
   • стр. 214
   • стр. 215
  • Букурещ, 11 януарий 1875 (Да драснем кибрита на въстанието)
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
  • Букурещ, 18 януарий 1875 (Турция ще се намѣри между три огъня)
   • стр. 222
   • стр. 223
  • Букурещ, 25 януарий 1875 (Какво може да направи нашето духовенство?)
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
  • Букурещ, 1 февруарий 1875 (Турция отива към пропадане)
   • стр. 229
  • Букурещ, 15 февруарий 1875 (Българският народ трѣбва самичък да потърси свободата си)
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
  • Букурещ, 1 март 1875 (В какво се състои болестта на нашия народ)
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
  • Букурещ, 15 мартъ 1875 (Излѣчима ли е нашата болест?)
   • стр. 239
   • стр. 240
  • Букурещ, 27 март 1875 (Българският народ проспал цѣли 450 години)
   • стр. 242
  • Букурещ, 3 април 1875 (Сърбия и нашето освободително движение)
   • стр. 244
   • стр. 245
   • стр. 246
  • Букурещ, 1 май 1875 (Само разумният и братски съюз между народитѣ е в състояние да унищожи теглилата)
   • стр. 248
   • стр. 249
  • Букурещ, 8 май 1875 (Празнуването на Св. Кирил и Методий)
   • стр. 251
   • стр. 252
  • Букурещ, 16 май 1875 (Народът и духовенството)
   • стр. 254
   • стр. 255
  • Букурещ, 22 май 1875 (Желѣзницитѣ са вредителни за нас в всѣко отношение)
   • стр. 257
   • стр. 258
  • Букурещ, 29 май 1875 (Посѣгане върху народнитѣ ни училища от турцитѣ и значението на този факт)
   • стр. 260
   • стр. 261
  • Букурещ, 21 юний 1875 (Две мнения за освобождение на народа)
   • стр. 263
  • Букурещ, 28 юний 1875 (Хайдушки и четнически периоди в борбата на българите за свобода)
   • стр. 265
   • стр. 266
  • Букурещ, 5 юлий 1875 (Настроението всрѣд емиграцията през 1868 г. и несъстоятелностьта на идеитѣ на Раковски)
   • стр. 268
   • стр. 269
  • Букурещ, 12 юлий 1875 (Вътрешната организация и преценка на деятелитѣ й)
   • стр. 271
  • Букурещ, 26 юлий 1875 (Въстанието в Херцеговина и необходимостьта да въстанат и българитѣ)
   • стр. 273
   • стр. 274
  • Букурещ, 2 август 1875 (Необходимост от бързо въстание на нашия народ)
   • стр. 276
   • стр. 277
  • Букурещ, 23 август 1875 (Братя, ние не трѣбва вече да чакаме)
   • стр. 279
   • стр. 280
  • До редакцията на сръбския вестникъ „Исток"
   • стр. 282
   • стр. 283
   • стр. 284
   • стр. 285
   • стр. 286
  • ДОПИСКИ
  • Болград, 2 декемврий 1875 (Положението на българигѣ в Бесарабия)
   • стр. 288
   • стр. 289
   • стр. 290
  • Цариград, 10 декемврий 1875 (Положението на Турция)
   • стр. 292
   • стр. 293
   • стр. 294
   • стр. 295
  • Русчук, 11 декемврий 1875 (Духовни и мирски чорбаджии прѣчат на народа да се освободи)
   • стр. 297
   • стр. 298
   • стр. 299
  • Русчукъ, 18 декемврий 1875 (Козма Заграфски гост на От. Григория)
   • стр. 301
   • стр. 302
  • Цариград, 28 декемврий 1875 (Прогрес! Прогрес)!
   • стр. 304
   • стр. 305
  • Турно-Могурели, 19 декемврий 1875 (Уволнението на Теодосиадис)
   • стр. 307
   • стр. 308
  • Болград, 27 декемврий 1875 (Който защищава общи интереси, той поема свещена обязаност)
  • Търново, 1 януарий 1875 (Да бжде проклет народът, ако не въстане!)
   • стр. 311
   • стр. 312
  • Цариград, 5 януарий 1875 (Да оставим шарлатанитѣ да лъжат, а вѣрващитѣ да вѣрватъ)
   • стр. 314
   • стр. 315
   • стр. 316
  • Цариград, 14 януарий 1875 (Защо и за кого аз пиша?)
   • стр. 318
   • стр. 319
   • стр. 320
  • Кишинев, 8 януарий (Моралът на отцитѣ в Киприяновския манастир)
   • стр. 322
   • стр. 323
   • стр. 324
   • стр. 325
  • Цариград, 21 януарий (Сръбската пропаганда между българското население и опасността от нея)
   • стр. 327
   • стр. 328
  • Цариград, 27 януарий (Турция и васалнитѣ ней княжества)
   • стр. 330
   • стр. 331
   • стр. 332
  • Русчук, 29 януарий (Шуменското приключение)
   • стр. 334
   • стр. 335
   • стр. 336
  • Свищов, 28 януарий (Свищовскитѣ католици и значението на религията)
   • стр. 338
   • стр. 339
   • стр. 340
   • стр. 341
  • Цариград, 11 февруарий (Пак преобразования на думи, пак реформи на книги)
   • стр. 343
   • стр. 344
   • стр. 345
   • стр. 346
  • Болград, 12 февруарий (Правата на българитѣ в Бесарабия и бълг. гимназия в Болград)
   • стр. 348
  • Цариград, 21 февруарий (Реформитѣ и нововъведенията в Турция прикриват грабежа)
   • стр. 350
   • стр. 351
   • стр. 352
   • стр. 353
  • Цариград, 8 март (Екзархията — нещастие за нашитѣ политически стремежи)
   • стр. 355
   • стр. 356
   • стр. 357
   • стр. 358
  • Русчук, 10 март 1875 (Увеличава се нашият пролетарият)
   • стр. 360
   • стр. 361
   • стр. 362
  • Цариград, 23 март (За народа черковният въпрос е вече анахронизъм)
   • стр. 364
   • стр. 365
   • стр. 366
   • стр. 367
  • Бъдещността на Турция
   • стр. 369
   • стр. 370
  • Цариград, 27 април (Да води нѣкой народа си не ще каже да върви изотзад)
   • стр. 372
  • Лом, 17 април (Нож, нож! ножът ще да спаси нашитѣ глави от погибел)
   • стр. 374
  • Свищов, 28 април (Меч и огън, огънь и меч са нашитѣ най-вѣрни приятели)
  • Цариград, 2 май (Турция бере душа)
   • стр. 377
   • стр. 378
  • Русчук, 4 май (Нѣма за българина човѣшки живот в Турция)
   • стр. 380
  • Букурещ, 17 май (Екзархията е безсилна да запази интереситѣ на народа)
  • Диари-Бекир, 25 април (Заточенитѣ българи)
   • стр. 383
   • стр. 384
  • Цариград, 18 май (Частният живот на човѣка е тѣсно свързан с неговата обществена деятелност)
   • стр. 386
   • стр. 387
  • Цариград, 24 май (Не филантропия, а коренни реформи)
   • стр. 389
   • стр. 390
  • Трѣвна, 28 май (Експлоатиране на трѣвненскитѣ мини)
   • стр. 392
  • Цариград, 16 юний (Турцитѣ са неспособни да се поправят)
   • стр. 394
  • Лом, 19 юний (Ще ли имат край нашитѣ теглила?)
   • стр. 396
   • стр. 397
  • ***(Отъ редакцията за конфискуванитѣ револвери)
  • Русчук, 28 юний (Кръвопиецът Алай-бей изпъден от служба)
   • стр. 400
   • стр. 401
  • Още една жертва на турското безчовѣчие (Смъртьта на ловчанския епископ Дионисий)
  • Цариградъ, 16 юний (Финансовото положение на Турция)
   • стр. 404
  • Черкезитѣ в Турция
   • стр. 406
   • стр. 407
  • Турскитѣ звѣрства в Македония
   • стр. 409
   • стр. 410
  • Цариград, 8 юлий (Турският бюджет за 1875)
   • стр. 412
  • Цариград, 8 юлий (Отзвукът на Херцеговинското въстание в Турция)
   • стр. 414
   • стр. 415
  • Деари-Бекир, 5 юлий (Положението на заточенитѣ в Деари-Бекир)
   • стр. 417
  • Русчук, 10 юлий (Алай-бей и Демир-ага)
  • Т. Магурели, 27 юлий (Турцитѣ могат да участвуват в революцията наред с българитѣ)
   • стр. 420
   • стр. 421
   • стр. 422
  • Русчук, 6 август 1875 (Впечатление от въстанието в Херцеговина)
  • Плѣвен, 17 август (Бой между черкези и българи)
  • ИЗВЕСТИЯ ИЗ БЪЛГАРИЯ
   • стр. 426
   • стр. 427
   • стр. 428
   • стр. 429
   • стр. 430
   • стр. 431
   • стр. 432
   • стр. 433
   • стр. 434
   • стр. 435
   • стр. 436
   • стр. 437
   • стр. 438
   • стр. 439
   • стр. 440
   • стр. 441
   • стр. 442
   • стр. 443
   • стр. 444
   • стр. 445
   • стр. 446
   • стр. 447
   • стр. 448
   • стр. 449
   • стр. 450
   • стр. 451
   • стр. 452
   • стр. 453
   • стр. 454
   • стр. 455
   • стр. 456
   • стр. 457
   • стр. 458
   • стр. 459
   • стр. 460
   • стр. 461
   • стр. 462
  • (ВЪНШНО) ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ
   • стр. 464
   • стр. 465
   • стр. 466
   • стр. 467
   • стр. 468
   • стр. 469
   • стр. 470
   • стр. 471
   • стр. 472
   • стр. 473
   • стр. 474
   • стр. 475
   • стр. 476
   • стр. 477
   • стр. 478
   • стр. 479
   • стр. 480
   • стр. 481
   • стр. 482
   • стр. 483
   • стр. 484
   • стр. 485
   • стр. 486
  • Въстанието в Херцеговина
   • стр. 488
   • стр. 489
   • стр. 490
   • стр. 491
   • стр. 492
   • стр. 493
   • стр. 494
   • стр. 495
  • В-К НОВА БЪЛГАРИЯ
  • Букурещ, 3 май 1876 (Захваща се вече драмата на Балканския полуостров)
   • стр. 497
  • Реформитѣ в Турция
   • стр. 499
   • стр. 500
  • Въстанието в България
  • Новини из България
   • стр. 503
  • РЕДАКЦИОННИ И ДРУГИ СЛУЧАЙНИ БЕЛЕЖКИ
   • стр. 505
   • стр. 506
   • стр. 507
   • стр. 508
   • стр. 509
   • стр. 510
   • стр. 511
   • стр. 512
   • стр. 513
   • стр. 514
   • стр. 515
   • стр. 516
   • стр. 517
   • стр. 518
   • стр. 519
  • КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
   • стр. 521
   • стр. 522
   • стр. 523
   • стр. 524
   • стр. 525
   • стр. 526
   • стр. 527
   • стр. 528
   • стр. 529
   • стр. 530
   • стр. 531
   • стр. 532
   • стр. 533
   • стр. 534
   • стр. 535
   • стр. 536
   • стр. 537
   • стр. 538
   • стр. 539
   • стр. 540
   • стр. 541
   • стр. 542
   • стр. 543
   • стр. 544
   • стр. 545
   • стр. 546
   • стр. 547
   • стр. 548
   • стр. 549
  • ПРИЛОЖЕНИЯ
  • I. Дякон Васил Левски
   • стр. 551
   • стр. 552
  • II. Карикатури
   • стр. 554
   • стр. 555
   • стр. 556
   • стр. 557
   • стр. 558
   • стр. 559
   • стр. 560
  • ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
   • стр. 562
   • стр. 563
   • стр. 564
   • стр. 565
   • стр. 566
   • стр. 567
   • стр. 568
   • стр. 569
   • стр. 570
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
   • стр. 580
   • стр. 581
   • стр. 582
   • стр. 583
   • стр. 584
   • стр. 585
   • стр. 586
   • стр. 587
   • стр. 588
  • Съдържание
   • стр. 590
   • стр. 591
   • стр. 592
   • стр. 593
   • стр. 594
   • стр. 595
  • ПЕЧАТНИ ГРЪШКИ