Citation link:
 • Функционални типове дървета (PFTs) според особеностите на периодите с понижен стъблен растеж (стресови периоди) / Марияна Любенова.
  • Предна корица
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
   • стр. 3
  • Използвани съкращения (INDEX)
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • ВЪВЕДЕНИЕ
   • стр. 10
   • стр. 11
  • СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА
   • Същност и значение на растителните функционални типове. Настоящи проблеми
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
   • Нов подход за отделяне на растителни функционални типове дървета
   • Акценти на дендрохронологичните анализи в България
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
  • МЕТОДИ
   • Класически дендрохронологични анализи
    • стр. 23
   • Климат
    • стр. 25
   • Приложение на SP-PАМ 1.0 и 1.1. за идентифициране и анализ на стресови периоди
   • Методични предимства за изгражданите класификации на PFTs
   • Предимства на използваните подходи
  • ОБЕКТ
   • Значение на горите в Европейския съюз
    • стр. 30
    • стр. 31
   • Горски фонд на България
    • стр. 33
   • Обекти на научното изследване
    • стр. 35
    • стр. 36
  • ОСОБЕНОСТИ НА ИНДЕКСА НА РАСТЕЖА КАТО КЛАСИФИКАЦИОНЕН ПОКАЗАТЕЛ
   • Индексни хронологии за локалитетите на видовете дървета
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
   • Среден растежен индекс на изследваните видове дървета и неговото изменение в зависимост от географската ширина, географската дължина и надморската височина
    • стр. 48
   • Видова специфичност на средния растежен индекс на изследваните видове дървета
    • стр. 50
   • Зависимост на средния растежен индекс и неговата динамика от температурно - валежния режим
    • стр. 52
   • It min и стресови биологични климатични години
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
  • СТРЕСОВИ ПЕРИОДИ, ТИПОВЕ КЛИМАТИЧНИ ГОДИНИ И РАСТИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ ДЪРВЕТА
   • Характеристика на стресовите сечения по вид и локалитет
    • 1. Picea abies Carst.
    • 2. p. Pinus L.: бял и черен бор.
     • стр. 58
    • 3. Abies alba L.
     • стр. 60
    • 4. Fagus sylvatica L.
    • 5. p. Quercus L.
     • стр. 62
     • стр. 63
  • ОСОБЕНОСТИ HA СТРЕСОВИТЕ ПЕРИОДИ И РАСТИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ГРУПИ ДЪРВЕТА
   • 1. Picea abies Carst.
   • 2. p. Pinus L.: бял и черен бор.
   • 3. Abies alba L.
   • 4. Fagus sylvatica L.
   • 5. p. Quercus L.
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
  • ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 71
   • стр. 72
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Използвани за анализа дендрохронологични серии
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Характеристика на селектирани дендрохронологични серии от България
   • стр. 87
   • стр. 88
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. А. Данни за ординационния анализ по локалитети
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Резултати от клъстерпия анализ за дендрограма 12
   • стр. 95
   • ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на смърча
   • стр. 97
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Изменение на индексите на растежа (И), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на белия бор ( 10-38)
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на черния бор (47 - 74)
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Изменение на индексите на растежа (И), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на елата (39 - 46)
   • стр. 113
   • стр. 114
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на бука (75 - 86)
   • стр. 116
   • стр. 117
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на летния дъб (88 - 93)
   • стр. 119
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на португалския дъб (94 - 97)
   • стр. 121
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на цера (98 - 99)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Изменение на индексите на растежа (It), температурата (Itm) и валежите (1р) за локалитетите на благуна (100 - 102)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на смърча (98 - 102)
   • стр. 125
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 15. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на белия бор (10 - 38)
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 16. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на елата (41 - 46)
   • стр. 131
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 17. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на черния бор (47 - 74)
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 18. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на бука (75 - 82)
   • стр. 137
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на летния дъб (87 - 9 3)
   • стр. 139
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30 - годишни периоди за локалитетите на португалския дъб (94 - 97)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Изменение на растежния индекс в зависимост от отклонението на средногодишните температури (°С) и средномесечните суми на валежите (mm) от средните стойности за 30-годишни периоди за локалитетите на цера и благуна (98 - 102)
   • стр. 142
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 22. Стресови сечения за локалитетите на смърча
   • стр. 144
   • стр. 145
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 23. Стресови сечения за локалитетите на белия бор
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
   • стр. 157
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 24. Стресови сечения за локалитетите на елата
   • стр. 164
   • стр. 165
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 25. Стресови сечения за локалитетите на черния бор
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 26. Стресови сечения за локалитетите на бука
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 27. Стресови сечения за локалитетите на летния дъб
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 28. Стресови сечения за локалитетите на португалския дъб
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 29. Стресови сечения за локалитетите на цера и благуна
   • стр. 195
   • стр. 196
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 30. Данни за температурата и валежите за климатичната (Т,Р) и биологичната климатична година (Tb, Pb) и тип година за локалитетите
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
   • стр. 204
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
   • стр. 215
   • стр. 216
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
   • стр. 232
   • стр. 233
   • стр. 234
   • стр. 235
   • стр. 236
   • стр. 237
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 31. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на P.abies Karst
   • стр. 239
   • стр. 240
   • стр. 241
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 32. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на Р. sylvestris L.
   • стр. 245
   • стр. 246
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • стр. 250
   • стр. 251
   • стр. 252
   • стр. 253
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 33. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите mA.alba Mill.
   • стр. 255
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 34. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на Р. nigra Am.
   • стр. 257
   • стр. 258
   • стр. 259
   • стр. 260
   • стр. 261
   • стр. 262
   • стр. 263
   • стр. 264
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 35. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на F. sylvatica L.
   • стр. 266
   • стр. 267
   • стр. 268
   • стр. 269
   • стр. 270
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 36. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на Q. robur L.
   • стр. 272
   • стр. 273
   • стр. 274
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 37. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите па Q. faginea Lam.
   • стр. 276
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 38. Характеристика на стресовите сечения за локалитетите на Q. cerris L. и Q. frainetto Теn.
   • стр. 278
  • СЪДЪРЖАНИЕ (CONTENTS)
   • стр. 280
  • Gramota