Citation link:
 • Хроноекология/ Марияна Любенова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
  • ХРОНОЕКОЛОГИЯТА КАТО НАУКА
   • Предмет и задачи на хроноекологията
    • стр. 8
    • стр. 9
   • Основни понятия
    • Биологичен ритъм
     • стр. 11
    • Видове биоритми
     • стр. 13
    • Биологичен часовник
    • Времева организация на биологичните системи
     • стр. 15
  • СИНХРОНИЗИРАЩИ БИОЛОГИЧНАТА РИТМИКА ФАКТОРИ
   • Първостепенни синхронизиращи фактори
    • Светлината като синхронизиращ фактор
     • стр. 17
     • стр. 18
     • стр. 19
     • стр. 20
     • стр. 21
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
     • стр. 25
    • Температурата като синхронизиращ фактор
     • стр. 27
   • Второстепенни синхронизиращи фактори
  • УСТОЙЧИВОСТ НА БИОЛОГИЧНАТА РИТМИКА
   • Химични основи на устойчивостта на ритмите
   • Екологична роля на биологичните часовници
    • стр. 31
    • стр. 32
  • РЕГУЛАЦИЯ НА РИТМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ
   • стр. 34
   • стр. 35
   • стр. 36
   • стр. 37
   • стр. 38
   • стр. 39
   • Регулация на ритмите при растенията
    • стр. 41
   • Регулация на ритмите при насекомите
   • Регулация на ритмите при бозайниците
    • стр. 44
   • Природа на биоритмите - придобита или наследствена
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
  • ДЕНОНОЩНИ БИОРИТМИ
   • Циркадни биоритми
    • Характерни свойства на циркадните ритми
     • стр. 54
   • Механизми на действие на биологичните часовници
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
   • Денонощни ритми при растенията
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
   • Биологичен (циркаден) часовник при плодовата муха (Drosophila melanogaster)
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
   • Циркаден ритъм при бозайниците
    • стр. 73
    • стр. 74
   • Връзка на 24-часовия ритъм на фотопериодичната чувствителност с другите денонощни ритми
    • стр. 76
  • МЕСЕЧНИ И ТИДАЛНИ БИОРИТМИ
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • Синхронизиращи фактори за приливно-отливните ритми
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
   • Лунно-месечни цикли
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
  • ГОДИШНИ БИОРИТМИ
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • Механизми за фотопериодична чувствителност
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
   • Годишни ритми с вътрешна регулация (автономни)
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
  • ОРИЕНТАЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИТЕ СИСТЕМИ ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • Сезонна миграции на птиците
   • Навигация на пощенските гълъби
    • стр. 122
  • БИОЛОГИЧНА РИТМИКА ПРИ ЧОВЕКА
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • Десинхронизация на денонощните ритми
    • стр. 130
    • стр. 131
   • Съвременни схващания за биоритмите при човека, свързани с основните типове дейност
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
  • МНОГОГОДИШНИ ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА И В БИОСФЕРАТА
   • Изменения във факторите па средата
    • Изменения на температурата на въздуха
     • стр. 139
     • стр. 140
    • Изменения на енергийния баланс
     • стр. 142
    • Изменения на хидросферата
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
    • Изменения на криосферата
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
     • стр. 151
   • Изменения в биосферата
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
   • Основни подходи за изследване на многогодишните изменения на факторите на средата и в биосферата
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
  • ТЕСТОВЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА
   • Тест №1. Хроноекология и биоритмология
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
   • Тест №2. Тидални - денонощни , тидални -месечни и годишни биоритми при биологичните системи
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
   • Тест №3. Биологични ритми при човека
    • стр. 175
   • Използвана и препоръчителна литература
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
    • стр. 183
  • Задна корица