Citation link:
 • Съчинения : Т. 1. Трудове по българска и славянска история / Марин Стоянов Дринов ; Под ред. на В. Н. Златарски.
  • Предна корица
  • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • [Портрет]
  • [Въведение]
   • стр. VI
   • стр. VII
   • стр. VIII
  • Съдържание
   • стр. X
  • 1. Поглeдъ връхъ происхожданье-то на блъгарскій народъ и начало-то на българска-та исторія
   • Съдържанiе
   • Къмъ читатели-тѣ
    • стр. 6
   • I. Древни-тѣ жители на Балканскій полуостровъ; тѣхно-то постьпенно омаляванье; опустяваньето на Балканскій полуостровъ въ 5-тій вѣкъ слѣдъ Р. Хр.
    • стр. 8
    • стр. 9
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
   • II. Заселваньето на Балкапскій полуостровъ съ нови жители, Славене; Географически прегледъ на тѣхно-то тамъ размѣстванье въ 6-тій и 7-мій вѣкъ слѣдъ Р. Хр.
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
   • III. Дохожданье-то на Аспарухова-та дружина на Балканскій полуостровъ, основаніе-то на Българско-то царство; начало-то насегашній Блъгарски народъ. Погрьчванье-то на нѣколко Славенски племена; происхожданъето на сегашни-тѣ грьци
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
   • IV . Още нѣколко доказателства, които подтвърдявѫтъ вышеизложенно-то мнѣніе за происхожданье-то на нашій народъ
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
   • V. Кратъкъ прегледъ на нѣколко теоріи за происхожданье-то на нашій народъ
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
  • 2. Нови паметници за историята на Българетѣ и на тѣхнитѣ съсѣди
   • стр. 73
   • стр. 74
   • стр. 75
   • стр. 76
   • стр. 77
   • стр. 78
   • стр. 79
   • стр. 80
   • стр. 81
   • стр. 82
   • стр. 83
   • стр. 84
   • стр. 85
   • стр. 86
   • стр. 87
   • стр. 88
   • стр. 89
   • стр. 90
   • стр. 91
   • стр. 92
   • стр. 93
   • стр. 94
   • стр. 95
   • стр. 96
   • стр. 97
   • стр. 98
   • стр. 99
   • стр. 100
   • стр. 101
   • стр. 102
   • стр. 103
   • стр. 104
   • стр. 105
   • стр. 106
   • стр. 107
   • стр. 108
   • стр. 109
   • стр. 110
   • стр. 111
   • стр. 112
  • 3. Отецъ Паисий, неговото врѣме, ноговата история и ученицитѣ му
   • стр. 115
   • стр. 116
   • стр. 117
   • стр. 118
   • стр. 119
   • стр. 120
   • стр. 121
   • стр. 122
   • стр. 123
   • стр. 124
   • стр. 125
   • стр. 126
   • стр. 127
   • стр. 128
   • стр. 129
   • стр. 130
   • стр. 131
   • стр. 132
   • стр. 133
   • стр. 134
   • стр. 135
   • стр. 136
   • стр. 137
  • 4. Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами
   • Оглавленiе
   • I. Очеркъ древнѣйшей этнографіи полуострова. Были ли тамъ Славяне до Р. Х р.?
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
    • стр. 158
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
    • стр. 166
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
    • стр. 170
    • стр. 171
    • стр. 172
    • стр. 173
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
    • стр. 182
   • II. Время появленія Славянъ
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
    • стр. 187
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
    • стр. 201
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
    • стр. 206
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
    • стр. 212
    • стр. 213
    • стр. 214
    • стр. 215
    • стр. 216
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
    • стр. 220
    • стр. 221
    • стр. 222
    • стр. 223
    • стр. 224
    • стр. 225
    • стр. 226
   • III. Славяне и Восточная Римская Имперія съ половины IV до половини VII вѣка
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
    • стр. 269
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
   • IV. Славянскія поселенія на полуостровѣ въ половинѣ ѴІІ-го вѣка. Выводы и ихъ подтвержденіе
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
    • стр. 299
    • стр. 300
    • стр. 301
    • стр. 302
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
    • стр. 312
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
  • 5. Началото на Самуиловата държава
   • Прѣдговоръ
   • I. Раздѣленье на Българското царство въ царуваньето на царь Петра
    • стр. 322
    • стр. 323
    • стр. 324
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
   • II. Руссковизантийската война въ България
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
    • стр. 344
   • III. Руссковизантийската война и нейнитѣ сѣтнини сѫ закачиле токо источнитѣ български области
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
   • IV . Българо-византийската война отъ 976 г. до 981. Какъ трѣбва да се гледа на тая война? Нѣколко бѣлѣжки за състоянието на западното Българско царство до въцаряваньето на Самуила
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
    • стр. 364
  • 6. Южныe Славяне и Византія въ X вѣкѣ
   • Предисловiе
   • Оглавленiе
   • I. Болгарія въ первой четверти Х вѣка
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
    • стр. 375
    • стр. 376
    • стр. 377
    • стр. 378
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
    • стр. 383
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
    • стр. 390
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
   • II. Взглядъ на древнѣйшую исторію Хорватовъ, Сербовъ и Южно-Далматинскихъ Славянъ; ихъ положеніе въ первой четверти Х-го вѣка
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
   • III. Царствованіе Петра Симеоновича. Богомилы. Государственное устройство. Раздѣленіе Болгарскаго царства
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
    • стр. 457
    • стр. 458
    • стр. 459
   • IV. Русско-Византійская война въ Болгаріи. Начало Самуиловой державы
    • стр. 461
    • стр. 462
    • стр. 463
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
   • V. Хорваты, Сербы и Южно-Далматинскіе Славяне въ послѣднихъ трехъ четвертяхъ Х-го вѣка
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
    • стр. 512
    • стр. 513
    • стр. 514
    • стр. 515
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
  • 7. Историческо освѣтлѳние върхъ статистиката на народноститѣ въ источната часть на Българското княжество
   • стр. 523
   • стр. 524
   • стр. 525
   • стр. 526
   • стр. 527
   • стр. 528
   • стр. 529
   • стр. 530
   • стр. 531
   • стр. 532
   • стр. 533
   • стр. 534
   • стр. 535
   • стр. 536
   • стр. 537
   • стр. 538
   • стр. 539
   • стр. 540
   • стр. 541
   • стр. 542
   • стр. 543
   • стр. 544
   • стр. 545
   • стр. 546
   • стр. 547
   • стр. 548
  • 8. Още нѣколко бѣлѣжки за Паисия и за неговата история
   • стр. 551
   • стр. 552
   • стр. 553
   • стр. 554
   • стр. 555
   • стр. 556
   • стр. 557
   • стр. 558
   • стр. 559
   • стр. 560
   • стр. 561
   • стр. 562
  • 9. Имали ли сѫ сърбитѣ нѣкои колонии и нѣкоя трайна власть въ Македония прѣди XIII. вѣкъ? Какъ сѫ се наричали Славянитѣ, които населявали Македония прѣди тая епоха
   • стр. 565
   • стр. 566
   • стр. 567
   • стр. 568
   • стр. 569
   • стр. 570
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
  • 10. О нѣкоторыхъ трудахъ Димитрія Хоматіана, какъ историческомъ матеріалѣ
   • I. Начало архіепископствованія Димитрія Хоматіана; время написанія его писемъ къ севасту Григорію Камонѣ, севасту Іоанну Плиту, епископу Крои и къ сербскому Великому жупану. Значеніе этихъ писемъ для исторіи Сербіи, Эпира и средней Албаніи
    • стр. 584
    • стр. 585
    • стр. 586
    • стр. 587
    • стр. 588
    • стр. 589
    • стр. 590
    • стр. 591
    • стр. 592
    • стр. 593
    • стр. 594
    • стр. 595
    • стр. 596
    • стр. 597
    • стр. 598
    • стр. 599
    • стр. 600
    • стр. 601
    • стр. 602
    • стр. 603
    • стр. 604
    • стр. 605
   • II. Послѣдніе годы архіепископствованія Димитрія Хоматіана, его письмо къ Мануилу Комнину Дукѣ, синодальное рѣшеніе по дѣлу солунскихъ архонтовъ, трактатъ по наслѣдственному праву. Оправдательвое слово Сервійскаго епископа къ патріарху Герману. Новыя данныя для исторіи политическаго и церковнаго разрива между Никейской имперіей и Энирско-Солунскимъ государствомъ. Время уничтоженія Латинскаго королевства. Споръ двухъ солунскихъ гражданокъ о виноградникѣ въ „Оградахъ“ и пр.
    • стр. 607
    • стр. 608
    • стр. 609
    • стр. 610
    • стр. 611
    • стр. 612
    • стр. 613
    • стр. 614
    • стр. 615
    • стр. 616
    • стр. 617
    • стр. 618
    • стр. 619
    • стр. 620
    • стр. 621
    • стр. 622
    • стр. 623
    • стр. 624
    • стр. 625
    • стр. 626
    • стр. 627
    • стр. 628
    • стр. 629
  • 11. Реферати и дребни статии
   • I. Новъ паметникъ за Българската история
    • стр. 634
    • стр. 635
    • стр. 636
    • стр. 637
    • стр. 638
   • II. По въпроса за названието на Пловдивъ
    • стр. 640
    • стр. 641
   • III. По що и отъ кога сегашната Българска столица е наречена София
    • стр. 643
    • стр. 644
  • 12. Допълнения къмъ ст. „Погледъ врьхъ происхожданье-то на блъгарскій народъ и начало-то на блъгарска-та исторія“
   • стр. 646
   • стр. 647
   • стр. 648
   • стр. 649
   • стр. 650
   • стр. 651
   • стр. 652
   • стр. 653
   • стр. 654
   • стр. 655
   • стр. 656
   • стр. 657
   • стр. 658
   • стр. 659
   • стр. 660
   • стр. 661
   • стр. 662
   • стр. 663
   • стр. 664
  • Показалецъ на собственитѣ имена
   • стр. 666
   • стр. 667
   • стр. 668
   • стр. 669
   • стр. 670
   • стр. 671
   • стр. 672
   • стр. 673
   • стр. 674
   • стр. 675
   • стр. 676
   • стр. 677
   • стр. 678
   • стр. 679
   • стр. 680
   • стр. 681
   • стр. 682
   • стр. 683
   • стр. 684
   • стр. 685
  • Печатни грѣшки
   • стр. 688
  • Задна корица