Citation link:
 • Съчинения : Т. 2. 1. Трудове по българска църковна история / Марин Стоянов Дринов ; Под ред. на В. Н. Златарски.
  • Предна корица
  • Заглавна страница [1]
  • Заглавна страница [2]
  • [Въведение]
   • стр. VI
  • Съдържание
   • стр. VIII
  • Отдѣлъ I. Трудове по Българска църковна история
  • 1. Исторически прегледъ на Българска-та църква отъ самото й начало и до днесъ
   • Съдържанiе
   • Предисловiе
    • стр. 8
   • Глава прьва. Встѫпителни бѣлежки: распространяванье-то на Христіанска-та вѣра по Балканскіи полуостровъ; учрежданье-то на Прьво-Юстиніанско-то архіепископство. Унищоженіе-то на христіанство-то и цьрковна-та наредба на Балканскіи полуостровъ чрезъ дохожданьето тамъ на Славено-Блъгаре-тѣ, начало-то на тѣхно-то покрьстванье. Кириллъ и Методі
    • стр. 10
    • стр. 11
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
   • Глава втора. Начало-то на Блъгарска-та цьрква, распра-та за нeѭ между Римскіи и Константинополскіи пръвосвещенници. Наредба-та на Блъгарска-та цьрква во врѣме-то на царя Борис
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
   • Глава третя. Учрежданье-то на 1-ва-та Блъгарска патріаршія и нейна-та исторія до 1018 год. Пренасянье-то на Патріаршескіи престолъ въ Охрида
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
   • Глава четвърта. Погледъ врьхъ духовно-то състояніе на Блъгарскіи народъ отъ негово-то покрьстванье до 1018 год. Тріезычни-тѣ еретици; Богумилска-та ересь
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
   • Глава пета. Състояніе-го на Блъгарска-та цьрква отъ 1018—1186 год.
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
   • Глава шеста. Сношенія-та на царь Іоаннъ I съ папа Иннокентіи III; унія-та, за която се работѣше чрѣзъ тѣзи сношенія. Търновскіи съборъ противъ богумили-тѣ въ 1210 год.
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
   • Глава седма. Учрежданье-то на Търновска-та патріаршія. Крьстоносенъ походъ противъ Іоанна Асѣня. Область-та на Търновска-та патріаршія. Търновски-тѣ патріарси
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
    • стр. 90
   • Глава осма. Нѣколко думи за политическо-то състояніе на Блъгарія въ 2-ра-та половина на 14-тіи вѣкъ. Погледъ врьхъ внѫтрешно-то състояніе на Біъгарска-та цьрква и врьхъ духовно-то Блъгарско просвѣщеніе прѣзъ Търновскіи період
    • стр. 92
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
   • Глава девета. Отношенія-та на Константинополскіи патріархъ къмъ Търновскіи слѣдъ въстановленіе-то на Византійска-та имперія въ 1261 г. Грамота-та на Константинополскіи патріархъ Каллистъ. Подсебяванье-то на Видинската область отъ Константинополскіи патріархъ. Растурянье-то на Търновска-та патріаршія
    • стр. 104
    • стр. 105
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • Глава десета. Исторія-та на Охридска-та патріаршія отъ- 13-тіи вѣкъ до растурянье-то й (1767 г.); отношенія-та й къмъ Търновска-та, Ипекска-та и Константинополска-та; отъ кога тя е наченала да се именува и Прьво-Юстиніанска. По-извѣстни-тѣ отъ неини-тѣ патріарси, неино-то паданье и растурянье
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
   • Глава единадеста. Фанаріотско-то бреме въ Блъгарія. Блъгарско-то възражданье и цьрковніи въпросъ
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
    • стр. 133
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
   • Глава двѣнадесета. Исторически бѣлежки за католическа-та пропаганда между Блъгаре-тѣ; покатоличенни-тѣ Блъгаре въ Блъгарія и Австрія. Нѣколко рѣчи за протестантска-та пропаганда
    • стр. 140
    • стр. 141
    • стр. 142
    • стр. 143
    • стр. 144
    • стр. 145
    • стр. 146
    • стр. 147
    • стр. 148
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
   • Притурки
    • I. Τα κατά' τάς άρχιεπισκοπάς Αχριδών καί Πεκίου
    • стр. 157
    • стр. 158
    • II. Изводъ отъ една новонайдена Блъгарска лѣтопис
    • стр. 160
    • стр. 161
  • 2. Болгаре и Константинопольская патріархія
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
   • стр. 168
   • стр. 169
   • стр. 170
   • стр. 171
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
   • стр. 181
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
   • стр. 187
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
   • стр. 195
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
  • 3. Три грамоти, дадени отъ императора Василия на бьлгарский Охридски архиепископъ Иоанъ около 1020 лѣто
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
   • стр. 214
  • 4. Въпросъ за Българската и Сръбската църкви прѣдъ сѫдилището на Лионский съборъ въ 1274 год
   • стр. 217
   • стр. 218
   • стр. 219
   • стр. 220
   • стр. 221
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
   • стр. 225
   • стр. 226
   • стр. 227
   • стр. 228
   • стр. 229
   • стр. 230
   • стр. 231
  • 5. Дребни статии и бѣлѣжки
   • I. Записъ отъ Охдридский патриархъ Прохоръ
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
   • II. Нѣколко думи за титлитѣ на Костурский митрополитъ и на нѣкои и други гърцки владиди въ Македония
    • стр. 242
    • стр. 243
   • III. Новонайденъ надписъ въ Охридската св. София
    • стр. 245
   • IV. Къмъ бѣлѣжкитѣ на г-на Шопова за титлитѣ на Битолскитѣ владици
   • V. Нѣколко бѣлѣжки за скопския чифликъ Варвара и за тамшния мънастиръ св. Димитрий по записа на мънастирския игуменъ отъ 1799 г.
   • VI. Допълнителни бѣлѣжки за една отъ прѣжнитѣ титли на Костурскитѣ владици
    • стр. 249
   • VII. Историческа бѣлѣжка по въпроса за светото миро
    • стр. 251
   • VIII. Какъ сѫ почитали старитѣ българе паметта на словѣнскитѣ първоучителье и тѣхнитѣ ученици?
    • стр. 253
    • стр. 254
   • IX. По въпроса за светитѣ седмичисленници
   • X. Допълнителни бѣлѣжки за праздничний день на св. Климента
  • Показалецъ на собственитѣ имена
   • стр. 570
   • стр. 571
   • стр. 572
   • стр. 573
   • стр. 574
   • стр. 575
   • стр. 576
   • стр. 577
   • стр. 578
   • стр. 579
   • стр. 580
   • стр. 581
   • стр. 582
   • стр. 583
   • стр. 584
   • стр. 585
  • Печатни грѣшки
  • Задна корица