Citation link:
  • Един документ от първото време на танзимата / Любомир Милетич.