Citation link:
 • Екосистемни услуги и ползи : Разходи, ефективност, плащания /Марияна Любенова ; Рец. Дилянка Безлова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. [6]
   • стр. [7]
   • стр. [8]
  • От автора
  • [От рецензента]
  • ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ И ПОЛЗИ
   • Въведение
    • стр. 12
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
   • Същност на концепцията за екосистемни услуги
    • стр. 27
    • стр. 28
   • Видове екосистемни услуги
    • Материални услуги
    • Регулиращи услуги
     • стр. 32
     • стр. 33
    • Културни услуги
    • Поддържащи услуги
     • стр. 36
     • стр. 37
     • стр. 38
    • Замяна на екосистемни услуги
   • Биоразнообразие и екосистемни услуги
   • Състояние на екосистемите и устойчиво ползване
   • Променливост, устойчивост и прагове в услугите
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
   • Здраве на екосистемите и други свързани понятия
   • Оценка на потенциалните антропогенни въздействия и рисковете за предоставянето на ЕУ
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
  • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ПОЛЗИ
   • Въведение
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
   • Видове оценки на ЕУ
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
   • Интегриран модел за оценка на ЕУ
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
    • стр. 80
    • стр. 81
    • стр. 82
  • СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ПОЛЗИ (РЕS SСНЕМЕS)
   • Въведение
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
   • Структурен модел на схема за ПЕУ - частен пример със схемата „горите за водите“
    • стр. 89
    • стр. 90
    • стр. 91
    • стр. 92
    • стр. 93
   • Разглеждане на конкретен случай - схеми за плащане на екосистемните услуги на полезащитните горски пояси в Южна Добруджа, Североизточна България
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
  • ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ (СOSТ ЕFFЕСТIVENESS) НА СХЕМИТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ И ПОЛЗИ
   • Въведение
   • Ефективност на разходите за опазване на околната среда
    • стр. 106
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
   • Ефективност на разходите на схемите за плащане на екосистемните услуги и ползи на горите
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
    • стр. 116
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
  • ПАРАДИГМАТА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“
   • Въведение
    • стр. 125
   • Същност на концепцията „устойчиво развитие“ през XXI в. - Опит за регулиране на антропогенното влияние върху биосферата?
    • стр. 127
    • стр. 128
    • стр. 129
    • стр. 130
    • стр. 131
    • стр. 132
   • Социално-политически и икономически проблеми за реализиране на концепцията „Устойчиво развитие“
    • стр. 134
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
  • ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
   • стр. 139
   • стр. 140
   • стр. 141
   • стр. 142
   • стр. 143
   • стр. 144
   • стр. 145
   • стр. 146
   • стр. 147
   • стр. 148
   • стр. 149
   • стр. 150
   • стр. 151
   • стр. 152
   • стр. 153
   • стр. 154
   • стр. 155
   • стр. 156
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Класификация на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 158
   • стр. 159
   • стр. 160
   • стр. 161
   • стр. 162
   • стр. 163
   • стр. 164
   • стр. 165
   • стр. 166
   • стр. 167
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Икономическа оценка на природния капитал чрез оценка на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 169
   • стр. 170
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типове екосистеми за целите на оценката на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 172
   • стр. 173
   • стр. 174
   • стр. 175
   • стр. 176
   • стр. 177
   • стр. 178
   • стр. 179
   • стр. 180
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Индикатори за биофизична оценка на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 182
   • стр. 183
   • стр. 184
   • стр. 185
   • стр. 186
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Индикатори за биофизична оценка на горски екосистемни услуги и ползи
   • стр. 188
   • стр. 189
   • стр. 190
   • стр. 191
   • стр. 192
   • стр. 193
   • стр. 194
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Индикатори за биофизична оценка на екосистемните услуги и ползи от агроекосистеми и урбанизирани системи
   • стр. 196
   • стр. 197
   • стр. 198
   • стр. 199
   • стр. 200
   • стр. 201
   • стр. 202
   • стр. 203
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Индикатори за биофизична оценка на екосистемните услуги и ползи на водни екосистеми
   • стр. 205
   • стр. 206
   • стр. 207
   • стр. 208
   • стр. 209
   • стр. 210
   • стр. 211
   • стр. 212
   • стр. 213
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Обобщение на методите за остойностяване на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 215
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Картиране на екосистемните типове
   • стр. 217
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Пример за използване на матрици за биофизична оценка на екосистемните услуги и ползи
   • стр. 219
   • стр. 220
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Примерни таблици за екосистемно счетоводство
   • стр. 222
   • стр. 223
   • стр. 224
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 12. Описание на разходите за реализиране на схеми за ПЕУ (включително разходи за селскостопански дейности)
   • 1. Транзакционни разходи при стартиране на ПЕУ
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
   • 2. Разходи за пропуснати възможности
   • 3. Разходи за внедряване
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 13. Информация за горската регулираща услуга - пречистване на водата и почвата
   • стр. 240
   • стр. 241
   • стр. 242
   • стр. 243
   • стр. 244
   • стр. 245
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 14. Изчисляване на ефективност и ефективност на разходите (cost effectiveness) при прилагането на схеми за ПЕУ
   • стр. 247
   • стр. 248
   • стр. 249
   • Издателско каре
  • Задна корица